Skip i'r prif gynnwys

Gwybodaeth, sgiliau a gofynion i ddod yn ceiropractydd

Ar hyn o bryd, mae pum sefydliad addysgol yn y DU yn cynnig cyrsiau gradd cymeradwy mewn chiropractic (gweler Ble i Astudio isod). Er bod gofynion mynediad yn amrywio, mae angen pum TGAU, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, a thair Safon Uwch, gan gynnwys un wyddoniaeth, yn gyffredinol. Efallai y bydd angen gwneud gwiriad cefndir gwell hefyd.

Fel proffesiwn gofal iechyd gwerthfawr, mae ceiropractydds yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gleifion a fydd yn dibynnu ar eu sgiliau a'u cyngor i'w helpu i fyw bywyd mor iach ac egnïol â phosibl. Y sgiliau craidd y mae'n rhaid i ceiropractydds eu cael yw:

 • Gwybodaeth am sut mae'r corff dynol yn gweithio
 • Empathi, sensitifrwydd a dealltwriaeth wrth gyfarfod a thrin cleifion
 • Sgiliau cydweithio a rhyngbersonol
 • Sylw i fanylion, ar lafar ac ysgrifenedig
 • Gallu i gydnabod eich terfynau proffesiynol
 • Sgiliau rhesymu da a datrys problemau 

Lawrlwythwch ein Canllaw i Raddedigion sy'n cynnwys atebion i 14 o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am y GCC a chofrestru


Opsiynau cwrs

Mae astudiaeth chiropractig yn y DU ar lefel gradd, naill ai fel gradd anrhydedd israddedig neu uwch, gyda'r rhan fwyaf o gyrsiau yn para pedair blynedd.

Yn ystod eu hastudiaethau, rhaid i fyfyrwyr fodloni safonau gosod (a elwir yn ganlyniadau dysgu) yn y meysydd gwybodaeth a sgiliau canlynol:

 • Sbectrwm gofal ciropractig, cyd-destun a hanes
 • Asesu a phenderfynu ar anghenion iechyd cleifion
 • Dewis a chymhwyso gofal priodol ar sail tystiolaeth i ddiwallu anghenion a dewisiadau'r claf
 • Gwerthuso dulliau ymchwil gwyddonol yn feirniadol yng nghyd-destun ymarfer clinigol
 • Cyfathrebu'n effeithiol â'r cyhoedd, cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill trwy ffurfiau geiriol ac aneiriol
 • Deall natur atebolrwydd proffesiynol.

Lle i astudio

Mae'r GCC yn cymeradwyo rhaglenni gan y sefydliadau canlynol:

Mae pob rhaglen gradd chiropractig o'r sefydliadau hyn wedi cwrdd â Safonau Addysg GCC. Ar ben hynny, y GCC sy'n gyfrifol am wirio ac ail-wirio ansawdd holl raglenni addysg chiropractig y DU. Mae'n gwneud hyn drwy werthuso sefydliadau a'u rhaglenni gradd ciropractig yn erbyn ei Safonau Addysg er mwyn sicrhau y gall newydd-ddyfodiaid ymarfer yn ddiogel a diogelu cleifion rhag niwed. 


Clywed gan fyfyrwyr chiropractig

Matthew Couldry MSci (Anrh) Chiropractic ym Mhrifysgol Teesside

Katie Mihalovics Msci Chiropractic ym Mhrifysgol Teesside

Sam Tiley Meistr Chiropractic ym Mhrifysgol De Cymru (fideo)


Wedi'i ddatblygu ar y cyd â Choleg Prifysgol AECC, mae'r wybodlen hon yn darparu un enghraifft o lwybr addysgol wrth astudio chiropractig.  


Alla i astudio chiropractic os oes gen i anabledd?

Mae'r GCC, ei ddarparwyr addysg a'r proffesiwn ciropractig wedi ymrwymo i egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth. Gall y proffesiwn chiropractig ddarparu ar gyfer pobl o bob cefndir a gyda galluoedd gwahanol, gan gynnwys y rhai sydd ag anableddau a chyflyrau iechyd.

Mae darparwyr addysg yn gaeth yn gyfreithiol i gymryd pob cam rhesymol a/neu addasiadau i ddarparu ar gyfer myfyrwyr anabl. Byddant yn asesu pob ymgeisydd yn erbyn y meini prawf mynediad ar gyfer y cwrs. Wrth adolygu unrhyw gais, byddant o'r farn mai prif nod cymhwyster ciropractig yw addysgu myfyrwyr i ddod yn ceiropractydds diogel ac effeithiol sy'n gallu gweithio'n llawn fel ymarferwyr gofal iechyd sylfaenol annibynnol mewn gwahanol leoliadau clinigol.

Yn ogystal â'r gefnogaeth y gall darparwyr addysg ei gynnig drwy wneud addasiadau rhesymol, gall rhai unigolion hefyd fod yn gymwys am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA). Mae rhagor o wybodaeth ar wefan pob darparwr addysg.

Canllawiau i fyfyrwyr

Gwybodaeth a chanllawiau i fyfyrwyr sy'n astudio chiropractic

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth i Ddarparwyr Addysg

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth i ddarparwyr addysg presennol ac addysg yn y dyfodol.

Mwy o wybodaeth

Safonau Addysg

Mwy o wybodaeth

Sicrhau ansawdd y rhaglen

Dysgwch sut rydym yn sicrhau ansawdd addysg a hyfforddiant chiropractig israddedig

Mwy o wybodaeth