Skip i'r prif gynnwys

Gyrfa gydol oes foddhaus

Os ydych chi'n angerddol am helpu eraill ac yn chwilio am yrfa gydol oes hyblyg ond hyblyg, efallai mai dod yn ceiropractydd yw'r proffesiwn i chi.  Gyda thua 3,500 o ceiropractydds yn y DU, yn bennaf mewn ymarfer preifat, chiropractic mae'n elfen hanfodol a gwerthfawr o system iechyd a gofal cymdeithasol y DU. 

Mae ceiropractydds yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau wrth drin eu cleifion. Maent yn fwyaf adnabyddus am ddefnyddio dulliau gofal â llaw, gan gynnwys trin asgwrn cefn a chyd-drin (y cyfeirir atynt hefyd fel 'addasu') ond gall hefyd ddefnyddio dulliau eraill sy'n cael eu cynorthwyo gan offerynnau neu gyda chymorth offeryn. Mae ceiropractydds hefyd yn rhoi cyngor ac ymarferion ffordd o fyw i helpu cleifion i reoli eu cyflwr. Gall hyn gynnwys cyngor deietegol a maethol yn ogystal â strategaethau i reoli straen ac anesmwythyd. 

Fel gyda llawer o ddisgyblaethau gofal iechyd, mae chiropractic yn broffesiwn rheoledig. I ymarfer a galw eich hun yn ceiropractydd, rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda'r Cyngor Cyffredinol Chiropractic (GCC), yr un ffordd y mae meddygon gyda'r GMC neu ddeintyddion gyda'r GDC.


Y Cyngor Chiropractig Cyffredinol

I ddechrau, nid yw'r Cyngor Cyffredinol Chiropractic (GCC) yn gymdeithas aelodaeth ond yn un o naw rheoleiddiwr iechyd a gofal cymdeithasol y DU. Er mai ni yw'r rheoleiddiwr lleiaf, mae ein rôl, ein cyfrifoldebau a'n swyddogaethau yr un fath â rhai'r Cyngor Meddygol Cyffredinol ar gyfer meddygon neu'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer deintyddion. 

Ein prif rôl yw diogelu iechyd a diogelwch y cyhoedd drwy sicrhau'r safonau uchaf o ymarfer ciropractig o fewn y proffesiwn.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

  1. Cynnal Cofrestr y DU o'r holl ceiropractydds. Mae'n anghyfreithlon galw neu gyfeirio at eich hun fel ceiropractydd oni bai ei fod wedi'i gofrestru gyda'r GCC. 
  2. Cyhoeddi Cod sy'n ymdrin â safonau ymarfer ciropractig ac ymddygiad proffesiynol y mae'n rhaid i bob ceiropractydds eu bodloni. 
  3. Datblygu a chynnal Safonau Addysg Chiropractic i'r rhai sy'n dymuno dod yn ceiropractydds
  4. Gweithredu os yw ceiropractydd yn methu â chyrraedd ein safonau

Ai chiropractic yw'r yrfa i mi?

I ddod yn ceiropractydd ac ymarfer yn y DU, bydd angen i chi gwblhau gradd chiropractig cymeradwy, cofrestru gyda'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol (GCC), a chwrdd a chynnal gofynion y Cod. Mae'r meini prawf hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pob ceiropractydds yn trin cleifion yn ddiogel ac i safon gyson uchel. 

Yn y fideo Society for Promoting Chiropractic Education (SPCE), byddwch yn clywed gan ceiropractydds a myfyrwyr am eu profiadau o fewn y proffesiwn chiropractig.

Yn olaf, rydym wedi creu tair adran addysgiadol i'ch helpu i benderfynu os mai dod yn ceiropractydd yw'r yrfa i chi, o ddewis ble i astudio i gofrestru gyda'r GCC.


Nesaf: Astudio i fod yn ceiropractydd

Cap delwedd cerdyn

Astudio i fod yn ceiropractydd

Ble a sut gallwch chi astudio chiropractic.

Mwy o wybodaeth
Cap delwedd cerdyn

Canllawiau i fyfyrwyr

Gwybodaeth i fyfyrwyr chiropractig

Mwy o wybodaeth
Cap delwedd cerdyn

Gwybodaeth i Ddarparwyr Addysg

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth i ddarparwyr addysg presennol ac yn y dyfodol

Mwy o wybodaeth
Cap delwedd cerdyn

Safonau Addysg

Rydym yn diogelu'r cyhoedd drwy sicrhau safonau uchel yn arfer addysg ciropractig

Mwy o wybodaeth
Cap delwedd cerdyn

Sicrhau ansawdd y rhaglen

Dysgwch sut rydym yn sicrhau ansawdd addysg a hyfforddiant chiropractig israddedig

Mwy o wybodaeth