Skip i'r prif gynnwys

Mae'r ffordd rydyn ni'n ymchwilio i gwynion yn cael ei osod lawr yn ôl y gyfraith i wneud yn siŵr bod popeth yn deg, yn agored ac yn cael ei wneud er budd y cyhoedd. Mae hyn yn golygu, unwaith y bydd ein gweithdrefnau cwynion yn dechrau, bod rhaid gwneud popeth mewn ffordd benodol.

Yn dilyn derbyn eich cwyn, fe fyddwn ni:

  • ysgrifennwch atoch o fewn saith diwrnod i ddweud wrthych ein bod wedi derbyn eich cwyn
  • Dywedwch wrthych a allwn ddelio â'ch cwyn
  • Dywedwch wrthych pwy sy'n delio â'ch cwyn a sut i gysylltu â nhw
  • Rhowch wybodaeth fanwl i chi am beth fydd yn digwydd nesaf.

Weithiau, mewn achosion difrifol lle mae'n ymddangos bod risg uniongyrchol i'r cyhoedd, gall y Cyngor Cyffredinol Chiropractic ofyn am atal ceiropractydd rhag gweld cleifion tra bod cwyn yn cael ei hystyried. Mae hyn yn golygu bod pwyllgor arbennig yn cwrdd ar fyr rybudd ac yn gallu atal cofrestriad y ceiropractydd yn syth.

Fel rhan o'n hymchwiliad byddwn yn:

  • Ysgrifennwch at y ceiropractydd i ddweud wrthyn nhw am eich cwyn. Rhaid i ni roi copi o'ch cwyn (ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill) iddynt fel eu bod yn gwybod y manylion. Os ydych chi'n poeni am hyn, dywedwch wrthym
  • Os yw'r ceiropractydd yn darparu ymateb i'ch cwyn, byddwn yn anfon copi atoch, fel y gallwch wneud sylw os hoffech chi. Os byddwch yn rhoi unrhyw sylwadau, byddwn yn rhoi copi o'ch sylwadau i'r ceiropractydd
  • gofyn i chi gytuno i ni gael copi o'ch cofnodion iechyd (os ydynt yn berthnasol i'ch cwyn)
  • eich gwahodd i wneud datganiad o dystiolaeth (datganiad). Os ydych yn cytuno fel arfer byddwn yn trefnu bod aelod o'n tîm yn eich ffonio i fynd dros fanylion eich cwyn a drafftio'r datganiad.
  • Os yw'n well gennych beidio â gwneud datganiad, ni fydd hynny'n broblem. Bydd y Ymrwymo Ymchwilio (gweler isod) yn dibynnu ar eich dogfennau cwyn a bydd eich cwyn yn cael ei ymchwilio yn y ffordd arferol.

Beth mae'r Pwyllgor Ymchwilio yn ei wneud?

Pan fyddwn wedi casglu'r holl wybodaeth berthnasol am eich cwyn at ei gilydd, bydd yn cael ei hystyried yn breifat gan y Pwyllgor Ymchwilio

Canllawiau newydd Gwneud Penderfyniadau'r Pwyllgor Ymchwilio sy'n effeithiol o 1 Ionawr 2023 yw bod y Pwyllgor Ymchwilio i ystyried wrth ystyried canlyniad achos.

Os cytunir y gall ffitrwydd y Ceiropractydd i ymarfer (gweler isod) fod dan sylw, caiff y gŵyn ei chyfeirio at un arall o bwyllgorau'r Cyngor i wrandawiad ffurfiol. Bydd hyn naill ai gyda'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol neu'r Pwyllgor Iechyd.

Mae rhagor o wybodaeth am y broses gwrandawiadau ffurfiol ar gael yma.

Beth yw ffitrwydd i ymarfer?

Mae bod yn ffit i ymarfer yn golygu bod rhaid i ceiropractydd gael y sgiliau, y wybodaeth, yr iechyd a'r cymeriad i wneud eu gwaith yn ddiogel ac effeithiol. Mae'r Cod yn nodi'r safonau proffesiynol y mae'n rhaid i ceiropractydds eu cynnal er mwyn cael eu cofrestru i ymarfer yn y DU.

Canllawiau i gofrestrwyr

Mae'r GCC wedi llunio canllaw i gynghori cofrestryddion ar yr hyn fydd yn digwydd os gwneir cwyn yn eu herbyn. Nid yw'n cymryd lle cyngor na chefnogaeth gyfreithiol gan eich cymdeithas broffesiynol. Ni all y GCC roi cyngor cyfreithiol i chi na dweud wrthych sut i ymateb i gŵyn. Dylech gysylltu â'ch cymdeithas broffesiynol ac yswiriwr indemniad proffesiynol ar unwaith os cewch wybod bod gennych gŵyn am eich ymddygiad neu'ch ymarfer.

Sut fydda i'n cael gwybod am benderfyniad y Pwyllgor Ymchwilio?

Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod beth yw penderfyniad y Pwyllgor Ymchwilio a'i resymau.

Gwneud cwyn

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am sut i gwyno am ceiropractydd

Mwy o wybodaeth

Gwrandawiadau

Mae'r adran hon yn rhoi mwy o wybodaeth am wrandawiadau ffurfiol y Pwyllgorau Ymddygiad Proffesiynol ac Iechyd.

Mwy o wybodaeth