Skip i'r prif gynnwys

Mae'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol yn gweithio i gynnal y safonau uchaf o chiropractig er mwyn diogelu iechyd a diogelwch cleifion a sicrhau bod pob chiropractors yn darparu gofal o ansawdd. Rydym yn gwneud hyn drwy gyhoeddi Cod Ymarfer clir, canllawiau proffesiynol perthnasol, a Safonau Addysg gynhwysfawr. 


Cofrestr GCC o chiropractors

Rhaid i chiropractors cofrestredig fodloni'r safonau uchaf o ymddygiad proffesiynol fel yr amlinellir yn y Cod Ymarfer GCC. Mae hyn yn cynnwys bod â chymwysterau cywir, wedi'u cofrestru a'u hyswirio. Rhaid iddynt hefyd gynnal eu sgiliau a'u gwybodaeth drwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus. 

Mae'r GCC yn cynnal y Gofrestr o weithwyr proffesiynol chiropractig. Dim ond os ydynt yn dangos safonau uchel o ddiogelwch a chymhwysedd y gellir cofrestru chiropractors.  Os yw chiropractor yn methu â chwrdd â Chod y GCC, efallai y byddan nhw'n cael eu hatal rhag gweithio fel chiropractor.  

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw un ddisgrifio neu gasglu eu hunain i chiropractor heb gael eu cofrestru gyda'r GCC.


Beth all y GCC ei wneud a pheidio â'i wneud?

Mae'r GCC yma i helpu'r cyhoedd, cleifion a chofrestrwyr. Fodd bynnag, ni allwn ddarparu unrhyw gyngor iechyd na meddygol. Os oes gennych bryderon iechyd neu feddygol, rydym yn eich cynghori i gysylltu â'ch Ymarferydd Cyffredinol. Nhw sydd yn y sefyllfa orau i roi'r gofal a'r cyngor gorau i chi.

Os oes gennych bryderon ynghylch chiropractor neu driniaeth sydd wedi'i ddarparu, rydym yn cynghori eich bod yn siarad â'r ymarferydd neu'r clinig.  Fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosib neu os nad ydych yn hapus o hyd, gallwch gysylltu â'r GCC.

Fel rheoleiddiwr y DU ar gyfer y proffesiwn chiropractig, byddwn yn edrych ar bryderon a chwynion am chiropractors sy'n cael eu gwneud gan gleifion, eu teuluoedd, aelodau o'r cyhoedd neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, gan gynnwys cyd-chiropractors.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Pwy sy'n goruchwylio'r GCC?

Mae gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PSA), rôl diogelu cleifion, hyrwyddo arfer gorau, ac annog rhagoriaeth ymhlith holl reoleiddwyr iechyd a gofal cymdeithasol y DU. Mae'r PSA yn adolygu perfformiad yr holl reoleiddwyr gofal iechyd yn flynyddol ac yn cyhoeddi adroddiad adolygu perfformiad ar ei wefan.


Siarad â ni, ni'n hapus i helpu

Mae'r GCC yma i helpu i ddiogelu'r cyhoedd a chleifion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â chiropractor, gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg.


Mynd â fi yn ôl i'r cychwyn

Dewis chiropractor

Yma fe welwch drosolwg o driniaeth ciropractig a'r hyn y gallech ddymuno ei ystyried wrth ddewis chiropractor

Mwy o wybodaeth

Eich ymweliad cyntaf

Beth i'w ddisgwyl ar eich ymweliad cyntaf â chiropractor ar gyfer eich asesiad cychwynnol

Mwy o wybodaeth

Cael y gorau o'ch gofal parhaus

Beth fydd yn digwydd yn dilyn eich caniatâd i'r cynllun gofal

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau a ofynnir yn aml

I'ch helpu, rydym wedi ateb rhai o'r cwestiynau a ofynnir yn amlach y mae'r GCC yn eu derbyn gan y cyhoedd

Mwy o wybodaeth

Rhoi llais i gleifion

Mwy o wybodaeth