Skip i'r prif gynnwys

Os nad ydych chi, neu os nad ydych yn bwriadu ymarfer fel ceiropractydd yn y DU, yna gallwch naill ai:

  1. Gwnewch gais i gofrestru nad yw'n ymarfer pan fyddwch yn cadw ar y gofrestr

  2. Caniatáu i'ch cofrestriad darfod ar 15 Rhagfyr

  3. Gwnewch gais am dynnu'n wirfoddol o'r gofrestr ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Os ydych chi am wneud cais i dynnu'n wirfoddol o'r gofrestr, anfonwch e-bost atoch chi gais wedi'i gwblhau a'ch datganiad statudol i'registrations@gcc-uk.org.

Ni fydd caniatáu i'ch cofrestriad darfod neu dynnu'n wirfoddol oddi ar y gofrestr yn rhoi anfantais i chi mewn unrhyw ffordd os hoffech ddychwelyd i ymarfer yn y DU yn y dyfodol. Os yw eich amgylchiadau'n newid, mae'r gwaith adfer i'r gofrestr yn debyg i drosglwyddo o ddiffyg ymarfer cofrestru i ymarfer.

Efallai y byddwch yn caniatáu i'ch cofrestriad darfod am hanner nos ar 14 Rhagfyr. Ond sylwch, fel rhan o'r broses gadw, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni gyhoeddi rhybudd rhybudd ffurfiol a rhybudd o gael gwared ar y gofrestr. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi ar 30 Tachwedd a 14 Rhagfyr yn ôl eu trefn a byddant yn cynnwys gwybodaeth gyfreithiol am i chi gael gwared â'r gofrestr.

E-bostiwch eich cais i registrations@gcc-uk.org.

Dim ond cyn belled â bod dim ffitrwydd cyfredol i ymarfer achos yn eich erbyn y gallwch wneud cais am symud gwirfoddol.

Cewch ddileu'r gofrestr yn wirfoddol ar unrhyw ddyddiad hyd at ddiwedd y flwyddyn gofrestru (31 Rhagfyr) cyn belled â'ch bod yn gwneud cais erbyn 14 Rhagfyr.

I wneud hyn bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ac amgáu datganiad statudol a welwyd gan naill ai gyfreithiwr, comisiynydd ar gyfer llên, Ynad Heddwch y Cyhoedd Notary, i'r perwyl nad ydych yn ymwybodol o unrhyw fater a allai esgor ar honiad o dan Adran 20 o Ddeddf Ceiropractydds 1994.

Os byddwch yn tynnu'n wirfoddol ac yn penderfynu adfer eich enw i'r gofrestr yn y dyfodol, bydd angen i chi ddarparu taflen gryno CPD wedi'i chwblhau. Mae angen i hyn gwmpasu'r cyfnod (yn ystod misoedd cyfan) o'r adeg y gwnaethoch gyflwyno eich taflen gryno CPD ddiwethaf i'r dyddiad y tynnwyd eich enw o'r gofrestr.

Nodwch na allwn ad-dalu unrhyw ran o'ch ffi cofrestru neu eich cadw i chi os byddwch yn penderfynu adfer eich enw i'r gofrestr ar ôl cael gwared yn wirfoddol.

Ni fydd amgylchiadau pan fydd dileu'n wirfoddol yn cael eu caniatáu

Gall y Cofrestrydd wrthod tynnu cofrestrydd o'r gofrestr mewn rhai amgylchiadau, megis lle mae materion disgyblu'n cael eu hystyried ar hyn o bryd. Mae hyn oherwydd na fyddai'n briodol i'r Cofrestrydd sefyll yn ffordd y broses ymchwilio a phenderfynu ar honiadau yn erbyn cofrestrydd.

Trefniadau indemniad i'r rhai sy'n ymddeol o ymarfer

Os byddwch yn ymddeol o ymarfer, yn unol ag Adran 6 o'n rheolau indemniad, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i chi sicrhau bod gennych yswiriant indemniad rhedeg sy'n cwmpasu rhwymedigaethau hanesyddol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi sicrhau eich bod yn cael eich cynnwys am y cyfnod cyfan yr oeddech yn ymarferol.

Newidiadau i'ch manylion cofrestru

Mae ein rheolau yn mynnu ein bod yn cyhoeddi eich enw llawn, cyfeiriad cofrestredig ac a ydych yn fenyw neu'n wrywaidd.

Mwy o wybodaeth

Y ffi gofrestru is (heb ymarfer)

Dysgwch am gofrestru nad ydynt yn ymarfer a'r ffi is

Mwy o wybodaeth

Dywedwch wrthym os ydych wedi cael eich arestio neu os oes gennych euogfarn ac ati

Gwybodaeth i'r cofrestryddion presennol am sut i'n hysbysu am drosedd

Mwy o wybodaeth

Tystysgrifau Statws Proffesiynol Da/ Current Professional Status

Mae'r dudalen hon ar gyfer cofrestryddion ac mae'n nodi'r gwahaniaeth rhwng tystysgrif o statws proffesiynol cyfredol (CCPS) a thystysgrif o statws cofrestru (CRS), er mwyn helpu cofrestryddion i ofyn am y ddogfen gywir ar gyfer eu hanghenion.

Mwy o wybodaeth