Skip i'r prif gynnwys

Trosolwg

Nid yw'r GCC yn rheoleiddio nac yn goruchwylio clinigau neu arferion - mae'r ddeddfwriaeth ond yn caniatáu inni reoleiddio chiropractors unigol. Fodd bynnag, os ydych chi'n cyflogi chiropractor, mae yna rai respnsibilities sydd gennych tuag atyn nhw er mwyn peidio â dod â nhw i mewn i ddryswch gyda'n rheolau.

Mae'r dudalen hon yn cwmpasu:


Gwirio'r gofrestr

Rhaid i unrhyw un rydych chi'n ei gyflogi fel chiropractor fod wedi cofrestru gyda'r GCC ac, fel rhan o'u cofrestriad, rhaid iddynt gydymffurfio â The Code a Chanllawiau Cysylltiedig.

Rhaid i bob arfer sy'n cael ei hysbysebu fel clinigau chiropractig, neu sy'n awgrymu eu bod yn cynnig gwasanaethau chiropractig, gyflogi chiropractor cofrestredig. Os cynigir y gwasanaethau hyn, ond ni gyflogir unrhyw chiropractor, bydd perchennog yr arfer yn torri Adran 32(1) o Ddeddf Chiropractors, 1994, sy'n drosedd.

Y ffordd gyflymaf o wirio bod rhywun wedi'i gofrestru yw chwilio ein Cofrestr ar-lein, gan fod yn rhaid i bawb sy'n cyfeirio at eu hunain fel chiropractors yn y DU, gael eu cofrestru gyda'r GCC.

Os ydych chi'n dod ar draws rhywun a allai fod yn cyfeirio at ei hun fel chiropractor, ond sydd ddim ar y gofrestr, rhowch wybod i ni.


Beth yw'r Cod?

Mae'r Cod yn amlinellu safonau perfformiad, ymddygiad a moeseg a ddisgwylir gan ein cofrestryddion. Maen nhw'n bwysig i'n holl randdeiliaid, o gofrestrwyr a chleifion i ddarparwyr a chymdeithasau addysg. Maent hefyd yn hanfodol i ymarferoldeb y GCC fel rheoleiddiwr. Byddem yn annog perchnogion practis i ddod yn gyfarwydd â'r Cod.


Hysbysebu gwasanaethau chiropractig

Mae'n drosedd i rywun hysbysebu gwasanaethau ciropractig yng ngwledydd Prydain oni bai eu bod yn GCC wedi cofrestru. Am y rheswm hwn, rydyn ni'n gofyn mai dim ond y chiropractors hynny sydd wedi'u cofrestru gyda ni sy'n ymddangos ar unrhyw hysbysebu, fel gwefannau neu gyfryngau cymdeithasol. Bydd unrhyw un arall sy'n cynnig gwasanaethau ciropractig, nad yw'n GCC wedi'i gofrestru, yn torri Adran 32(1) o'r Ddeddf. Os ydych yn diweddaru neu'n postio gwefan neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol ar ran chiropractor, gofynnwn i chi ymgynghori'n agos â nhw am gynnwys y postio hwnnw, gan y gellir eu dal yn gyfrifol am gyfryngau cymdeithasol a bostiwyd ar eu rhan - hyd yn oed os na chafodd ei gynhyrchu ganddynt.


Cyflogi chiropractor cyn i'w cofrestriad gael ei ganiatáu

Rydym yn deall y gallech fod yn ceisio cyflogi rhywun sydd wedi graddio'n ddiweddar, neu sy'n symud i'r DU i ymarfer, ond nad yw wedi cwblhau eu cofrestriad eto. Yn yr achosion hyn mae'n bwysig cofio na chaiff yr ymgeisydd gyfeirio at ei hun fel chiropractor cyn caniatáu cofrestru.

Cynorthwyo ymgeisydd gyda'i gais

Os ydych chi'n bwriadu cyflogi un o raddedigion diweddar y DU, darllenwch drwy'r wybodaeth rydyn ni'n ei chyhoeddi ar ein gwefan i ddeall y gofynion cofrestru.

Byddwch yn ymwybodol nad ydym yn gallu trafod cais cofrestru unrhyw un gyda chi, nac unrhyw drydydd parti arall. Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am y cais, gofynnwch i'r ymgeisydd.

Ein nod yw gwneud penderfyniad ar gais o fewn 10 diwrnod o dderbyn yr holl ddogfennaeth a'r yswiriant indemniad yn dechrau. O bryd i'w gilydd gall gymryd mwy o amser i gwblhau'r broses ymgeisio, megis pan ddatganir euogfarn droseddol neu fater iechyd.

Os ydych yn bwriadu cyflogi chiropractor a raddiodd o ddarparwr addysg dramor, byddant yn gyntaf oll angen pasio'r prawf Cymhwysedd.

Unwaith y bydd chiropractor cymwys tramor wedi pasio'r Prawf Cymhwysedd, maent yn gymwys i wneud cais am gofrestriad GCC.

Gofynion iaith Saesneg

Mae'n bwysig bod gan bob un o'r chiropractors hynny sy'n ymarfer yn y DU sgiliau Saesneg da. Mae'r rhai sydd wedi graddio'n ddiweddar o ddarparwr addysg sy'n dysgu'r rhaglen chiropractig yn Saesneg a'r rhai sydd â phrofiad ymarfer diweddar mewn gwlad lle mae'r iaith gynradd yn Saesneg, yn annhebygol o fod angen darparu unrhyw dystiolaeth.

Rhaid i ymgeiswyr sy'n gwneud cais o dramor fodloni ein gofynion Saesneg cyn iddynt gymryd prawf Cymhwysedd.

Dychwelyd i ymarfer

Os ydych yn bwriadu cyflogi rhywun nad yw wedi'i gofrestru ar hyn o bryd, neu a dalodd y ffi nad yw'n ymarfer pan y cadwyd ddiwethaf ar y gofrestr, bydd angen iddynt wneud cais am gofrestru wrth ymarfer.

Os ydy rhywun yn dymuno gwneud cais, ond heb ymarfer ers dwy flynedd neu ragor, byddwn yn gofyn iddyn nhw ymuno â'n rhaglen Dychwelyd i Ymarfer cyn gallu gwneud cais. Mae hyn er mwyn i ni fod yn sicr eu bod wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau yn y proffesiwn yn ogystal â'u gwybodaeth a'u sgiliau. Fel rhan o'r rhaglen, rydym ni'n annog y defnydd o fentora a chysgodi chiropractor cofrestredig, sef lle gallwch chi, fel y cyflogwr, gynorthwyo.


Cyfrifoldebau blynyddol

Mae rhai cyfrifoldebau y mae'n rhaid i bob cofrestrydd eu cyflawni bob blwyddyn. Bydd angen i chi drafod gyda'ch gweithiwr sut y gallwch eu cefnogi i gyflawni'r gofynion hyn.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD)

Rydym yn sicrhau bod cofrestryddion yn cynnal eu gwybodaeth a'u sgiliau fel ymarferwyr drwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD). Fel cyflogwr, gallwch gefnogi eich gweithwyr drwy ddeall gofynion y CPD a sicrhau bod y ddau yn cydymffurfio â'r gofynion erbyn 31 Awst a chyflwyno eu crynodeb CPD cyn y dyddiad cau ar 30 Medi.

Yn ogystal, mae angen y rhai sy'n newydd i'r gofrestr, ac a raddiodd o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf, i gwblhau CPD o amgylch Llywodraethu Clinigol o fewn y ddwy flynedd gyntaf CPD ar ôl caniatáu cofrestru. Y ffordd fwyaf syth ymlaen o gwrdd â'r requirments hyn yw i'r graddedigion newydd gofrestru ar raglen PRT Coleg Brenhinol Chiropractor

Cadw ar y Gofrestr

Bydd angen i bawb a gofrestrwyd ar neu cyn 10 Tachwedd, wneud cais i gadw eu henwau ar y gofrestr am y flwyddyn ganlynol cyn y dyddiad cau statudol sef 30 Tachwedd. Sicrhewch fod eich holl weithwyr wedi cwblhau'r broses gadw ar-lein yn llwyddiannus, sy'n cynnwys talu'r ffi cadw, cyn y dyddiad cau i sicrhau eu bod yn parhau ar y gofrestr a bod cleifion yn derbyn y gofal sydd ei angen arnynt.

Talu ffioedd GCC

Os ydych wedi cytuno i dalu unrhyw un o'r ffioedd sy'n gysylltiedig â'n prosesau cofrestru, dylech sicrhau bod y telerau y byddwch yn gwneud hynny yn amlwg yn cael eu tanseilio gennych chi a'ch gweithiwr. Nid yw'r GCC yn gallu mynd i ohebiaeth gyda chi o ran taliadau chiropractor, hyd yn oed os ydych chi'n eu hariannu. Yn ogystal, nid ydym yn gyfreithiol yn gallu ad-dalu unrhyw ran o'r ffi unwaith y bydd y flwyddyn gofrestru y mae'n ymwneud â hi wedi dechrau iddi. Dylech sicrhau bod eich cytundeb gyda'ch gweithiwr yn nodi'n glir eich disgwyliadau ynghylch unrhyw ffioedd y gallwch eu talu ar eu rhan - yn enwedig os yw cyflogaeth yn dod i ben neu'n newid yn ystod y cyfnod cofrestru.

Gellir talu ffioedd drwy drosglwyddiad electronig, neu gall yr ymgeisydd dalu ar-lein gyda cherdyn fel rhan o'r broses ymgeisio.

Dim ond ymlaen llaw y gellir talu ffioedd cadw, ond gellir eu talu gan Debyd Uniongyrchol cyn y flwyddyn i ddod. Gall Chiropractors sefydlu Debyd Uniongyrchol trwy'r porth, ond nid ydym yn derbyn ceisiadau i sefydlu Debydau Uniongyrchol gan gyflogwyr.

Sylwch nad ydym yn gallu mynd i ohebiaeth gyda chi o ran taliadau chiropractor, p'un a ydych chi'n eu hariannu ai peidio. Rydym yn darparu derbynebau i gofrestrwyr unwaith y bydd y broses wedi'i chwblhau ac yn gofyn i chi gysylltu â'r cofrestrydd os oes angen copi arnoch. Yn ogystal, nid ydym yn gyfreithiol yn gallu ad-dalu unrhyw ran o'r ffi unwaith y bydd y flwyddyn gofrestru y mae'n ymwneud â hi wedi dechrau iddi. Os oes angen ad-daliad o unrhyw ffi GCC arnoch, bydd angen i chi gysylltu â'r chiropractor yn uniongyrchol, gan nad yw'r GCC yn ymwneud â materion sy'n ymwneud â chyflogaeth, oni bai bod y Cod wedi'i dorri.


Mae dangos chiropractor wedi'i gofrestru gyda'r GCC

Mae'r GCC yn dosbarthu'r marc "I'm Registered" y gellir ei ddefnyddio ar eich gwefan, wrth hysbysebu ac ar draws eich cyhoeddiadau i ddangos bod chiropractor unigol wedi'i gofrestru gyda ni. Mae'r marc hwn ar gael i chiropractors cofrestredig yn unig a gellir ei lawrlwytho o adran cofrestryddion y wefan. Gofynnwch i'ch gweithiwr lawrlwytho'r marc (sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg) i ddangos i'w cleifion eu bod yn weithiwr proffesiynol cofrestredig. Peidiwch â defnyddio Logo GCC nac unrhyw farc arall i ddangos cofrestriad.


Pan mae rhywbeth yn mynd o'i le yn y gwaith

Os cymerwch gamau disgyblu mewnol yn erbyn chiropractor cofrestredig, ac mae eu hymddygiad neu eu hymarfer wedi torri'r Cod, dylech ein hysbysu.


Os bydd rhywun yn gadael eich ymarfer

Os yw chiropractor cofrestredig yn gadael eich cyflogaeth, gofynnwch iddyn nhw newid eu cyfeiriad cofrestredig ar y wefan. Ni allwn wneud newid i'w cofnod ar eich cais, gan fod yn rhaid i ni gael caniatâd y cofrestrydd.


Gwefannau eraill a allai fod yn ddefnyddiol