Skip i'r prif gynnwys

Mae'r broses Dychwelyd i Ymarfer GCC yn berthnasol i ymgeiswyr a chofrestrwyr sy'n ceisio:

 • adfer i'r gofrestr fel ceiropractydd sy'n ymarfer, ac yntau heb ymarfer yn y DU ers dwy flynedd neu fwy
 • trosglwyddo i ymarfer cofrestru, heb ymarfer yn y DU am ddwy flynedd neu fwy. Gan gynnwys y rhai yn ystod y broses gadw.
 • cofrestru cychwynnol ddwy flynedd neu fwy ar ôl graddio â chymhwyster a gydnabyddir gan GCC
 • cofrestru cychwynnol drwy'r llwybr cofrestru rhyngwladol ddwy flynedd neu fwy ar ôl pasio Prawf Cymhwysedd

Mae'r broses o ddychwelyd i ymarfer yn cynnwys y tri cham canlynol:

 1. Cynnal Asesiad Anghenion Dysgu
 2. Datblygu cynllun dysgu
 3. Ymgymryd â'r gwaith dysgu arfaethedig a llunio Adroddiad o Weithgaredd Dysgu

Mae mwy o fanylion am y tri cham i'w gweld isod.

Cofiwch y gallai'r tri cham gymryd peth amser i'w gwblhau. Mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau'r Rhaglen Dychwelyd i Ymarfer yn ei gyfanrwydd cyn y gallwn dderbyn cais gennych.

Cyfleoedd Dysgu

Mae ystod eang o gyfleoedd ar gael i'ch helpu i fynd i'r afael â'ch anghenion dysgu. Mae'r rhain yn cynnwys adolygu rheoliadau, safonau ac adolygiadau, darllen llyfrau ac erthyglau ymchwil, a mynychu cyrsiau hyfforddiant, seminarau a chynadleddau. Fodd bynnag, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn adnabod cofrestrydd GCC cyfredol i weithredu fel mentor i roi cyngor ar gyfer pob cam o'r broses Dychwelyd i Ymarfer. Ni all y GCC eich helpu i adnabod mentor addas; fodd bynnag, gall fod yn gyn-gydweithiwr, yn gydweithiwr arfaethedig yn y dyfodol, neu'n gyd-raddedig, er enghraifft. Dylech gymryd camau i adnabod mentor addas ar gam cynnar o'r broses Dychwelyd i Ymarfer.

Cymorth mentoriaid

Mae trafodaethau gyda mentor yn debygol o fod yn ddefnyddiol o ran nodi eich anghenion dysgu. Er bod y rhain yn bersonol i chi, gall mewnwelediad gan gofrestrydd presennol eich helpu i nodi meysydd ymarfer sydd wedi newid ers i chi adael yn ymwneud â chanllawiau arfer da, y sylfaen dystiolaeth, rheoleiddio a deddfwriaeth.

Yn dibynnu ar eich anghenion dysgu, arsylwi ymarfer clinigol, cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarfer fel archwiliadau clinigol, neu ddefnyddio offer clinigol/defnyddio technegau clinigol mewn senario hyfforddi efallai y bydd angen. Gall mentor eich helpu gyda hyn.

Yn olaf, gall cael mentor adolygu'n feirniadol eich Cynllun Asesu a Dysgu Anghenion Dysgu a'r Adroddiad Terfynol ar Weithgareddau Dysgu cyn cyflwyno eich helpu i sicrhau bod y rhain yn gyflawn ac yn bodloni ein gofynion.

Cam 1: Asesu anghenion dysgu

Mae hyn yn cynnwys myfyrio ar eich gwybodaeth a'ch cymwyseddau cyfredol, gan gyfeirio at elfennau allweddol o ymarfer a nodwyd gan y GCC, i benderfynu a oes angen i chi baratoi ar gyfer eich dychweliad i ymarfer drwy ymgymryd â rhai gweithgareddau dysgu. Mae'n rhaid i chi gwblhau ffurflen strwythuredig, yn seiliedig ar egwyddorion y Cod, i nodi'r meysydd hynny lle rydych chi'n teimlo nad oes gennych chi / nad oes gennych ofynion ar gyfer dysgu paratoadol. Sylwch fod disgwyl i faint eich anghenion dysgu adlewyrchu'r amser rydych wedi bod i ffwrdd o ymarfer a faint o brofiad a gawsoch cyn gadael.

Gallwch gwblhau Cam 1 drwy'r ffurflen Asesu Anghenion Dysgu.

Cam 2: Cynllun Dysgu

Ar ôl i chi gwblhau'ch Asesiad Anghenion Dysgu, rhaid i chi gynllunio portffolio dysgu i fynd i'r afael â'ch anghenion. Mae'r cynllun hwn yn cynnwys nodi gweithgareddau dysgu sy'n cyfateb i ganlyniadau dysgu sydd ynghlwm â phob maes ymarfer rydych chi'n teimlo sydd angen sylw.

Rhaid anfon eich Cynllun Asesu a Dysgu Anghenion Dysgu wedi'u cwblhau i'r GCC ar gyfer ein aseswyr clinigol i wirio ei fod yn briodol ac yn gyson â faint o amser ac amgylchiadau yr ydych wedi bod i ffwrdd o ymarfer oddi tanynt. Bydd Cynllun Dysgu cymeradwy yn cael ei ddychwelyd i chi i'w weithredu.

Gallwch gwblhau Cam 2 drwy lawrlwytho a llenwi'r Cynllun Dysgu.

Ar ôl i chi gwblhau Camau 1 a 2, anfonwch e-bost atynt i registrations@gcc-uk.org.

Bydd eich ffurflenni yn cael eu hadolygu gan Asesydd Cofrestru, a fydd naill ai'n:

 1. derbyn eich cynllun dysgu, ac os felly gallwch symud ymlaen i Gam 3, neu
 2. Cynnig cyngor ar ble i ddiwygio'ch cynllun dysgu os nad yw'n dderbyniol. Yn yr achos hwn, bydd angen ichi ailadrodd Cam 2.

Cam 3: Adroddiad am Weithgarwch Dysgu

Unwaith y bydd eich Cynllun Dysgu wedi cael ei gymeradwyo, gallwch ddechrau gweithio drwy'r gweithgareddau, gan gofnodi eich myfyrdodau wrth fynd ymlaen. Pan fyddwch wedi cynnal y dysgu arfaethedig a chwblhau pob maes ar y ffurflen a ddarperir, gallwch gyflwyno hyn i'r GCC i'w adolygu. Byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â'r camau nesaf o ran eich dychweliad i ymarfer.

Gallwch gwblhau Cam 3 drwy lawrlwytho a chwblhau copi o'r Report of Learning Activities.

Ar ôl ei chwblhau, ebostiwch y ffurflen yn ôl i'registrations@gcc-uk.org.

Bydd Aseswyr Cofrestru yn adolygu eich ffurflen Report of Learning Activity, ac ar ôl hynny, byddwch yn:

 1. fod yn gymwys i wneud cais i'r GCC; neu
 2. bydd angen gwneud newidiadau i ddangos eich bod chi wedi cydymffurfio'n llawn â'r cam hwn.

Cymwysiadau

Dysgwch sut i wneud cais i ymuno â'r gofrestr

Mwy o wybodaeth

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd i gofrestru neu ailymuno â chofrestr GCC

Mwy o wybodaeth

Profi Cymhwysedd

Nodwch fod pob cyfweliad yn cael ei gynnal o bell trwy Microsoft Teams.

Mwy o wybodaeth

Apeliadau Cofrestru

Mae'r adran hon yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr y DU

Mae'r dudalen hon ar gyfer yr ymgeiswyr sydd wedi cyflawni cymhwyster a gydnabyddir ar gyfer cofrestru ar ôl mynychu cwrs cymeradwy.

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr rhyngwladol

Rhaid cwblhau'r ceisiadau ar-lein unwaith y bydd Prawf Cymhwysedd wedi'i gwblhau'n llwyddiannus. Gwiriwch isod yn erbyn pob dogfen i weld y gofynion.

Mwy o wybodaeth

Trosglwyddo o beidio ag ymarfer cofrestru

Mae'r adran hon ar gyfer ceiropractyddion sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd fel rhai nad ydynt yn ymarfer, ond sy'n dymuno trosglwyddo i gofrestriad ymarfer. E-bostiwch eich cais llawn atom. Dylid e-bostio unrhyw ddogfennau a ddarperir gan drydydd parti atom yn uniongyrchol gan y trydydd parti hwnnw.

Mwy o wybodaeth

Ail-ymuno â'r gofrestr

Os ydych wedi eich cofrestru gyda'r GCC yn y gorffennol a'ch bod yn dymuno ymarfer fel ceiropractydd yn y DU eto, efallai y byddwch yn gymwys i adfer eich enw i'r gofrestr.

Mwy o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer Chwedlau'r Swistir a'u Priod-ddulliau

Am hyd at 2 flynedd o 1 Ionawr 2021 nid yw cymhwysedd unigolyn ar gyfer cael ei gymhwyster gofal iechyd wedi'i gydnabod o dan y broses hon gan reoleiddiwr yn y DU yn dibynnu ar eu cenedligrwydd na'u gwlad breswyl. Gall gwladolion o'r Swistir, yn ogystal â gwladolion y DU a sefydlwyd yn y Swistir neu sydd â chymwysterau'r Swistir (ac aelodau o'r teulu naill ai sydd â hawliau gorfodol yr UE) wneud cais am gydnabyddiaeth yn y DU o dan Reoliadau 2007 (fel sydd mewn grym cyn 1 Ionawr 2021 yn amodol ar addasiadau a wnaed gan Reoliadau 2019) hyd at 1 Ionawr 2025.

Mwy o wybodaeth

Ceisiadau Cytundeb Masnach Rydd y DU-Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein (FTA)

Mwy o wybodaeth