Skip i'r prif gynnwys

Adfer eich cofrestriad

Sylwer: Os nad ydych wedi cael eich cofrestru ers 2 flynedd neu fwy, mae disgwyl i chi gwblhau'r rhaglen Dychwelyd i Ymarfer yn y DU cyn gwneud cais i'w adfer i'r gofrestr.

Bydd y broses ar gyfer ailymuno â'r gofrestr yn dibynnu ar y rheswm y cawsoch eich tynnu oddi ar y gofrestr:

 • Cofrestru wedi darfod neu dynnu'n wirfoddol oddi ar y gofrestr
 • dileu yn dilyn gwrandawiad o'r pwyllgor ymddygiad proffesiynol (CSP)
 • wedi'i dynnu o'r gofrestr ar gyfarwyddyd gan y Cyngor Cyffredinol o dan Adran 10 o'r Ddeddf.

PWYSIG: Er ein bod yn prosesu ceisiadau cyn gynted â phosibl, gall gymryd hyd at BYTHEFNOS ar ôl derbyn eich cais.

Gallwch adfer eich enw i'r gofrestr os:

 • eich cofrestriad wedi darfod
 • ni wnaethoch gyflwyno eich crynodeb CPD neu ni chafodd ei dderbyn, neu
 • fe wnaethoch chi dynnu'n wirfoddol oddi ar y gofrestr.

Sut i adfer eich enw i'r gofrestr

Mae'n drosedd ymarfer fel ceiropractydd yn y DU heb gofrestru General Chiropractic Council. Rydym yn argymell yn gryf i beidio archebu unrhyw gleifion nes eich bod wedi derbyn cadarnhad gennym fod eich enw wedi ei adfer i'r gofrestr. PEIDIWCH Â PHOSTIO EICH CAIS ATOM OND ANFONWCH E-BOST ATO I registrations@gcc-uk.org ar ffurf pdf yn unig. 

Sylwch nad ydym yn gallu derbyn dogfennau a arbedwyd fel dogfennau tudalennau Apple (.pages).

 


Gallwch wneud cais i'w adfer i'r gofrestr ar unrhyw adeg drwy ddilyn y camau hyn:

 1. Llenwch y ffurflen gais.

 2. Cwblhewch grynodeb cofnod CPD am unrhyw gyfnod yr oeddech ar y GofrestrRhaid teipio hwn ac nid ysgrifennu â llaw a'i gyflwyno fel un ddogfen WORD yn unig.

 3. Os cawsoch eich tynnu o'r gofrestr wrth i chi fethu â chwblhau eich CPD, bydd angen i chi hefyd ddarparu tystiolaeth o CPD a gwblhawyd ers i chi gael eich cofrestru ddiwethaf, hyd at gyfanswm o 150 awr, gellir dod o hyd i fanylion yma.

 4. Darparu copi o'ch pasbort wedi'i ardystio gan rywun o statws proffesiynol a chyflwr 'Rwy'n cadarnhau bod hwn yn gopi gwir a chywir o'r pasbort gwreiddiol fel y'i gwelir gennyf i'

  Rydym yn diffinio statws proffesiynol fel naill ai rhywun sy'n perthyn i broffesiwn rheoledig, lle gellir gwirio uniondeb y dyfarnwr cyn belled ag y bo modd, neu rywun mewn statws da o fewn y gymuned. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, yn ogystal â'r rhai sydd â statws yn rhinwedd y swyddfa sydd ganddyn nhw, er enghraifft swyddog crefyddol.

  Mae'r canlynol yn rhai enghreifftiau o bwy rydym yn derbyn cyfeiriadau ohonynt, ond nid yw'n rhestr ddiffiniol: ceiropractydd cofrestredig, gweithiwr gofal iechyd cofrestredig eraill, cyfarwyddwr y cwmni, lle cofrestrodd y cwmni gyda thŷ'r cwmnïau, athro neu ddarlithydd, cyfrifydd, rheolwr banc, cyfreithiwr

 5. Os ydych yn dymuno ymarfer fel ceiropractydd yn y DU, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'ch trefniadau indemniad (yswiriant) proffesiynol cyn i ni adfer eich enw

 6. Anfonwch y ffi adfer atom.

Gofyniad CPD

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, rhaid i chi lenwi taflen gryno CPD am gyfnod y flwyddyn CPD ddiwethaf y cawsoch eich cofrestru. Er enghraifft, pe baech wedi'ch tynnu o'r gofrestr ar 31 Rhagfyr 2018, rhaid eich bod wedi cwblhau CPD am y pedwar mis rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2018.

Mae CPD yn cael ei gyfrifo ar gyfradd o 2.5 awr y mis, rhaid i 1.25 awr gynnwys dysgu gydag eraill.

Os cawsoch eich tynnu oddi ar y gofrestr am fethu â chwblhau eich CPD neu gyflwyno crynodeb bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o CPD o ddiwedd y flwyddyn CPD ddiwethaf roedd yn ofynnol i chi anfon taflen gryno CPD.

Yn yr enghraifft uchod byddai hyn o 1 Medi 2018 i'r dyddiad y byddwch yn gwneud cais i'w adfer i'r gofrestr. Mae uchafswm o 5 mlynedd o CPD, neu 150 awr i gyd, ac mae'n rhaid i 75 ohonynt gynnwys dysgu gydag eraill. Mae manylion yr hyn sy'n dderbyniol fel tystiolaeth o'ch CPD i'w gweld yma.

Os cymeroch chi dynnu'n wirfoddol o'r gofrestr neu fod eich cofrestriad wedi darfod, bydd angen i chi lenwi taflen gryno CPD yn unig i gwmpasu'r cyfnod y cawsoch eich cofrestru. Ni fydd disgwyl i chi gwblhau CPD am y cyfnod pan nad oeddech ar y gofrestr. Mae angen i chi gynnwys misoedd llawn yn unig.

Oes unrhyw beth arall y mae angen i mi ei anfon?

Weithiau gall fod angen i gofrestrwyr hefyd ein hanfon ni:

Tystysgrif Statws Proffesiynol Cyfredol/ Tystysgrif Statws Da Sefydlog os ydych wedi ymarfer y tu allan i'r DU mewn awdurdodaeth sy'n rheoleiddio ceiropractydds, e.e., Awstralia, Canada, UDA

Dogfen a gyhoeddwyd gan gorff sydd â rôl reoleiddio yw Tystysgrif Statws Da, fel y Cyngor Chiropractig Cyffredinol, AHPRA neu fyrddau chiropractig yr Unol Daleithiau. Dylai gynnwys manylion eich cofrestriad neu eich trwyddedu, yn ogystal â chadarnhad o'ch hanes disgyblu.  Bydd angen i chi ddarparu un os ydych yn gweithio mewn proffesiwn rheoledig, boed yn chiropractig ai peidio, yn y DU neu dramor neu wedi gwneud hynny yn y gorffennol. Nid oes terfyn amser ar pryd y buoch yn gweithio mewn proffesiwn rheoledig, felly dylech ei ystyried yn golygu i'ch bywyd gwaith cyfan hyd yma.

Mae'n anghyffredin iawn nad yw rhywun yn gallu darparu Tystysgrif o Statws Proffesiynol Da neu Statws Proffesiynol Cyfredol. Os yw hyn yn wir yna bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol i ddangos eich bod wedi ceisio cael un, a byddem fel arfer yn disgwyl gweld ymateb swyddogol i gadarnhau nad yw'n bosib cael tystysgrif. Er ein bod yn deall y gall gymryd peth amser i gaffael tystysgrifau mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn derbyn hyn fel rheswm dros beidio â symud ymlaen i gofrestru hebddo.

Gwiriad cofnod yr heddlu os ydych wedi derbyn euogfarn droseddol neu rybudd mewn unrhyw wlad ers i chi wneud cais i gadw ar y gofrestr

Adroddiad meddygol os ydych wedi cael problem iechyd yn ystod yr amser nad ydych wedi eich cofrestru

Copïau ardystiedig o unrhyw ddogfennaeth o newid enw os ydych yn dymuno ymarfer o dan enw sy'n wahanol i'ch enw cofrestredig presennol.

Pa mor hir fydd y gofrestr yn cael ei hadfer i'r Gofrestr?

Gadewch 10 diwrnod i ni brosesu eich cais. Os ydych yn anfon holiadur hunan-asesiad i ni, gadewch 7 diwrnod arall i ni ateb i chi.

Am ba hyd y bydd fy nghofrestriad yn para ar ôl i mi gael fy adfer?

Fel gyda phob cofrestriad bydd angen i chi gadw ar y gofrestr erbyn 30 Tachwedd bob blwyddyn os ydych yn cael eich adfer cyn 10 Tachwedd. Os ydych yn cael eich adfer ar ôl 10 Tachwedd does dim disgwyl i chi dalu'r ffi cadw blynyddoedd canlynol.

Os cawsoch eich tynnu oddi ar y gofrestr gan wrandawiad o'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol, cysylltwch â'r tîm cofrestru. Dim ond y pwyllgor ymddygiad proffesiynol all gyfarwyddo'r Cofrestrydd i adfer eich enw i'r Gofrestr. Gall hyn ond digwydd os yw 10 neu fwy o fisoedd wedi mynd heibio ers eich tynnu. Os yw hyn yn berthnasol i chi, cysylltwch â'r tîm cofrestru.

Os rhoddodd y Cyngor Cyffredinol gyfarwyddyd i'r Cofrestrydd dynnu eich enw o'r Gofrestr o dan Adran 10 o Ddeddf Ceiropractydds, 1994, ni fyddwch yn gymwys i'w adfer i'r gofrestr a bydd angen i chi wneud cais newydd i'w gofrestru'n gychwynnol. Gwiriwch eich cymhwysedd yma.

Cymwysiadau

Dysgwch sut i wneud cais i ymuno â'r gofrestr

Mwy o wybodaeth

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd i gofrestru neu ailymuno â chofrestr GCC

Mwy o wybodaeth

Profi Cymhwysedd

Nodwch fod pob cyfweliad yn cael ei gynnal o bell trwy Microsoft Teams.

Mwy o wybodaeth

Apeliadau Cofrestru

Mae'r adran hon yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr y DU

Mae'r dudalen hon ar gyfer yr ymgeiswyr sydd wedi cyflawni cymhwyster a gydnabyddir ar gyfer cofrestru ar ôl mynychu cwrs cymeradwy.

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr rhyngwladol

Rhaid cwblhau'r ceisiadau ar-lein unwaith y bydd Prawf Cymhwysedd wedi'i gwblhau'n llwyddiannus. Gwiriwch isod yn erbyn pob dogfen i weld y gofynion.

Mwy o wybodaeth

Trosglwyddo o beidio ag ymarfer cofrestru

Mae'r adran hon ar gyfer ceiropractyddion sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd fel rhai nad ydynt yn ymarfer, ond sy'n dymuno trosglwyddo i gofrestriad ymarfer. E-bostiwch eich cais llawn atom. Dylid e-bostio unrhyw ddogfennau a ddarperir gan drydydd parti atom yn uniongyrchol gan y trydydd parti hwnnw.

Mwy o wybodaeth

Dychwelyd i Ymarfer yn y DU

Mae proses Dychwelyd i Ymarfer y GCC wedi'i rhoi ar waith i gynorthwyo'r rhai sydd wedi bod i ffwrdd o ymarfer yn y DU am o leiaf ddwy flynedd i nodi a mynd i'r afael â'u hanghenion dysgu proffesiynol i helpu i sicrhau dychweliad diogel a chymwys i waith clinigol.

Mwy o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer Chwedlau'r Swistir a'u Priod-ddulliau

Am hyd at 2 flynedd o 1 Ionawr 2021 nid yw cymhwysedd unigolyn ar gyfer cael ei gymhwyster gofal iechyd wedi'i gydnabod o dan y broses hon gan reoleiddiwr yn y DU yn dibynnu ar eu cenedligrwydd na'u gwlad breswyl. Gall gwladolion o'r Swistir, yn ogystal â gwladolion y DU a sefydlwyd yn y Swistir neu sydd â chymwysterau'r Swistir (ac aelodau o'r teulu naill ai sydd â hawliau gorfodol yr UE) wneud cais am gydnabyddiaeth yn y DU o dan Reoliadau 2007 (fel sydd mewn grym cyn 1 Ionawr 2021 yn amodol ar addasiadau a wnaed gan Reoliadau 2019) hyd at 1 Ionawr 2025.

Mwy o wybodaeth

Ceisiadau Cytundeb Masnach Rydd y DU-Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein (FTA)

Mwy o wybodaeth