Skip i'r prif gynnwys

Os yw'r Cofrestrydd yn penderfynu peidio ag ychwanegu enw rhywun sydd wedi gwneud cais i gofrestru i'r gofrestr, mae gan yr unigolyn hwnnw'r hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd.

Gall apêl ymwneud â chais am:

 • Cofrestru cychwynnol
 • CADW COFRESTRIAD YN FLYNYDDOL
 • Adfer i'r gofrestr
 • dileu yn ymwneud â threfniadau CPD neu indemniad

Sut mae apêl yn gweithio?

Mae'r weithdrefn i apelio yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd i'w weld yn y ddau:

Bydd yr apelydd (y gellir cyfeirio ato fel 'yr apelydd') yn mynychu cyfarfod. Bydd y Pwyllgor Apeliadau Cofrestru, sy'n cynnwys aelodau o'r Cyngor, yn clywed yr apêl.

Mae Rheolau'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol (Apeliadau yn erbyn Penderfyniadau'r Cofrestrydd) 2000 yn dweud wrthym sut mae'n rhaid cynnal yr apêl. Rydym wedi cynnwys y rhan o'r rheolau ar gyfer pob cam i'w gymryd pe baech am gyfeirio ato.

1. Mae eich cofrestriad, eich cadw neu eich adfer i'r Gofrestr yn cael ei gwrthod gan y Cofrestrydd neu mae'r Cofrestrydd yn tynnu eich enw oddi ar y Gofrestr am beidio â chydymffurfio â Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Bydd y Cofrestrydd yn ysgrifennu i roi gwybod i chi ei fod wedi gwrthod eich cais neu ei fod wedi penderfynu tynnu eich enw o'r Gofrestr am beidio â chydymffurfio â Datblygiad Proffesiynol Parhaus, a bydd yn rhoi'r rheswm dros wrthod neu ddileu penderfyniad.

Os bydd hyn yn digwydd bydd gennych 28 diwrnod i apelio yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd, gan ddechrau o ddyddiad llythyr y Cofrestrydd neu wrthod caniatáu cofrestriad neu hysbysiad penderfyniad y Cofrestrydd i dynnu eich enw oddi ar y Gofrestr. 

Mae'r amserlen yn cael ei rhoi yn y Ddeddf, felly mae hyn yn golygu na allwch fod yn fwy na'r 28 diwrnod, hyd yn oed o un diwrnod.

2. Mae'r GCC yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig gennych chi yn ein cynghori eich bod am apelio penderfyniad y Cofrestrydd

Byddwn yn cadarnhau i chi ein bod wedi derbyn yr hysbysiad.

Yna fe fydd y Clerc yn cysylltu ag aelodau'r pwyllgor i drefnu dyddiad ar gyfer y gwrandawiad. Bydd y clerc hefyd yn paratoi papurau, gan gynnwys tystiolaeth i gefnogi penderfyniad y Cofrestrydd ar ei ran. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau.

Mae hyn yn ymddangos yn Rheol 4(1) o'r Rheolau Apêl.

3. Mae papurau'r gwrandawiad yn cael eu hanfon atoch chi

 • Rhybudd yn rhoi dyddiad, amser a man y gwrandawiad

 • copi o bapurau'r Cofrestrydd ar gyfer y panel gwrandawiad i'w hystyried

 • unrhyw ddogfennau eraill sy'n berthnasol i'r gwrandawiad.

Bydd yr hysbysiad gwrandawiad yn caniatáu i chi 14 diwrnod anfon y dogfennau GCC i gefnogi eich apêl. Mae'r 14 diwrnod yn dechrau o'r dyddiad a nodir ar yr hysbysiad gwrandawiad. Bydd angen i chi anfon y GCC:

 • eich sail dros apelio penderfyniad y Cofrestrydd

 • unrhyw dystiolaeth ategol yr hoffech ei chynnwys

 • arwydd a fyddwch yn cael eich cynrychioli'n gyfreithiol

 • arwydd a ydych yn dymuno i'r gwrandawiad gael ei gynnal yn breifat.

Nid ydym yn derbyn cyflwyniadau na thystiolaeth bellach, ar wahân i ddadleuon sgerbwd, ar ôl y cyfnod o 14 diwrnod, oni bai bod estyniad o amser wedi'i gytuno gan Gadeirydd y Pwyllgor. Nid yw hyn yn eich rhwystro chi na'ch cyfreithiwr rhag ceisio derbyn tystiolaeth o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad.

Mae hyn yn ymddangos yn Rheol 4(2)(b) y Rheolau Apêl.

4. Ar ôl y cyfnod rhybudd o 14 diwrnod, bydd papurau yn cael eu hanfon i bartïon perthnasol

Mae'r Clerc yn eich anfon chi, y Pwyllgor ac unrhyw bleidiau perthnasol eraill y bwndel olaf o bapurau ar gyfer y gwrandawiad, fel arfer mae hyn o leiaf 7 diwrnod cyn y gwrandawiad.

Mae hyn yn ymddangos yn Rheol 4(3) y Rheolau Apêl.

5. Y gwrandawiad apêl

Bydd y Pwyllgor yn clywed y ddau gan y Cofrestrydd ac rydych chi yn ogystal ag ystyried yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd.

Urdd Trafodion

Er mai yn y rhan fwyaf o achosion apêl byddai'n arferol i chi neu'ch cynrychiolydd cyfreithiol ddechrau'r achos, yr arfer gerbron y Gwrandawiad Apêl fu i Gyfreithiwr y Cofrestrydd agor fel y gall amlinellu'r cefndir i'r achos. Fodd bynnag, mae'r arfer hwn yn amodol ar gytundeb y ddwy blaid. Gofynnir i chi neu'ch cynrychiolydd cyfreithiol gytuno ar orchymyn yr achos gyda Chyfreithiwr y Cofrestrydd cyn i'r gwrandawiad ddechrau.

Cynrychiolaeth Gyfreithiol

Efallai y byddwch yn dewis cael eich cynrychioli'n gyfreithiol yn y gwrandawiad os dymunwch. Os byddwch yn gwneud hynny, dylech roi'r nodiadau hyn i'ch cynrychiolydd cyfreithiol cyn gynted â phosibl.

Mae'r Cofrestrydd bob amser yn cael ei gynrychioli'n gyfreithiol mewn gwrandawiadau apêl.

Aseswr Cyfreithiol

Bydd aseswr cyfreithiol yn mynychu'r gwrandawiad ac yn gallu rhoi cyngor cyfreithiol i'r panel. Os yw'r aseswr cyfreithiol yn rhoi cyngor bydd hyn yn cael ei wneud pan fydd pob plaid yn bresennol.

Tystion

O dan Reol 7(1) o'r Rheolau Apêl gall y panel glywed tystion:

 • Ar gais yr apelydd

 • ar gais y Cofrestrydd

 • o'i gynnig ei hun.

Sylwch nad oes gan y Pwyllgor y pŵer i wneud i dystion fynychu gwrandawiadau. Felly, os ydych yn dymuno i dystion ymddangos mae i chi sicrhau eu bod yn mynychu.

Pan fydd y Pwyllgor yn rhoi eu penderfyniad ar ddiwedd y gwrandawiad, fe fyddan nhw hefyd yn rhoi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw. Dylech chi a'u cynrychiolwyr cyfreithiol nodi y gall y rhesymau hyn gyfeirio at unrhyw dystiolaeth a gyflwynwyd neu faterion a godwyd yn ystod y gwrandawiad.

Mae hyn yn ymddangos yn Rheol 5(3) y Rheolau Apêl.

6. Mae hysbysiad o benderfyniad yn cael ei anfon at yr apelydd

Bydd y clerc yn ysgrifennu atoch i gadarnhau penderfyniad y panel apêl yn ffurfiol.

Os yw penderfyniad y panel i wyrdroi (anghytuno â) penderfyniad y Cofrestrydd bydd yr adran Gofrestru hefyd yn cysylltu â chi i adael i chi sut i barhau â'ch cais.

Os yw penderfyniad y panel yn cynnal (cytuno â) penderfyniad y Cofrestrydd, mae gennych yr opsiwn o apelio at y llys priodol. Rhaid cyflwyno apêl yn y llys o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad ar yr hysbysiad ffurfiol o benderfyniad.

Bydd yr Hysbysiad ffurfiol o Benderfyniad y Gwrandawiad Apêl, gan gynnwys y penderfyniad a'r rhesymau amdano, yn cael ei gyhoeddi hyd yn oed pe bai'r gwrandawiad yn cael ei gynnal yn breifat, yn unol â'n Polisi Datgelu. Bydd hyn yn cynnwys postio'r hysbysiad ar ein gwefan lle bydd ar gael i'r cyhoedd.

Mae hyn yn ymddangos yn Adran 29(4) o'r Ddeddf.

Estyniadau

Rhaid gwneud ceisiadau am estyniadau o amser yn ysgrifenedig, ynghyd â rhesymau, i Glerc y Pwyllgor Apêl. Mae Cadeirydd y Pwyllgor yn gofyn i'r blaid arall am eu barn cyn dod i unrhyw benderfyniad os nad yw hynny eisoes wedi cael ei wneud gan y blaid yn gofyn am estyniad. Bydd y Clerc yn rhoi gwybod i'r ddwy ochr am benderfyniad y Cadeirydd.

Gohirio gwrandawiadau

Mae gwrandawiadau wedi'u trefnu i raddau helaeth yn seiliedig ar argaeledd y panel. Er nad oes hawl penodol yn bodoli i'r naill blaid na'r llall ofyn am ohirio gwrandawiad, bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw geisiadau ble mae amgylchiadau eithriadol.

Bydd angen seiliau da ar y Cadeirydd i gefnogi cais am ohirio, fel chi neu dyst yn cael ei dystysgrifio'n anaddas i fynychu drwy salwch neu wedi cael ei alw i ymddangos gerbron panel neu lys arall. Nid yw ymrwymiadau gwaith neu hamdden fel arfer yn cael eu hystyried yn ddigon o reswm i ganiatáu gohiriad.

Os nad yw naill ai chi, tystion neu Gwnsler a ffefrir (ac eithrio lle nad oes digon o amser i gyfarwyddo Cwnsler arall) ar gael, ni fydd hyn fel arfer yn cael ei dderbyn fel sail i'w ohirio.

Mae'r Pwyllgor yn annog pob plaid i drafod gyda'r opsiynau ochr arall a allai fod yn agored iddyn nhw (er enghraifft, derbyn datganiadau y cytunwyd arnynt) cyn gofyn am ohirio gwrandawiad. Rhaid gwneud ceisiadau i ohirio'n ysgrifenedig at Gadeirydd Pwyllgor yr Apêl, gyda'r seiliau dros y cais. Fe fydd y Cadeirydd bob amser yn gofyn i'r blaid arall am eu barn cyn dod i benderfyniad, os nad yw hynny eisoes wedi cael ei wneud gan y blaid yn gofyn am y gohiriad. Bydd y Clerc yn rhoi gwybod i'r ddwy ochr am benderfyniad y Cadeirydd.

Pe bai cais am ohirio yn cael ei wrthod, gall y blaid dan sylw wneud cais pellach am ohirio ar ddiwrnod y gwrandawiad.

Trawsgrifiadau o Achosion

Cofnodir trafodion y gwrandawiad apêl a chynhyrchir trawsgrifiad. Mae gennych hawl i gael copi o'r trawsgrifiad hwnnw neu gellir anfon copi at eich cynrychiolydd cyfreithiol os gofynnwch i ni am gopi. Cofiwch fod trawsgrifiadau o wrandawiadau apêl ar gael i'r cyhoedd heblaw os ydych wedi gofyn i'r gwrandawiad gael ei gynnal yn breifat.

Gwrandawiadau preifat

Mae gennych hawl i ofyn i'r gwrandawiad gael ei gynnal yn breifat. Os ydych chi'n gwneud hynny, yna dim ond y bobl ganlynol fydd yn gallu mynychu'r gwrandawiad:

 • Chi a chynrychiolydd cyfreithiol

 • unrhyw dystion

 • y Pwyllgor

 • yr Aseswr Cyfreithiol

 • Staff GCC.

Mae gwrandawiadau apêl fel arfer yn cael eu cynnal yn gyhoeddus a bydd unrhyw dystiolaeth a gynigir gan y naill blaid neu'r llall neu unrhyw faterion a godwyd yn ystod y gwrandawiad yn fater o gofnod cyhoeddus a gafodd y gwrandawiad ei gynnal yn breifat ai peidio.

Os bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal yn breifat, bydd gofyn i unrhyw un sy'n dod i'r gwrandawiad gyda chi, sydd ddim yn dyst, adael.

Cymwysiadau

Dysgwch sut i wneud cais i ymuno â'r gofrestr

Mwy o wybodaeth

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd i gofrestru neu ailymuno â chofrestr GCC

Mwy o wybodaeth

Profi Cymhwysedd

Nodwch fod pob cyfweliad yn cael ei gynnal o bell trwy Microsoft Teams.

Mwy o wybodaeth