Skip i'r prif gynnwys

Ymgeiswyr â chymwysterau chiropractig nad ydynt yn y DU

Os oes gennych gymhwyster chiropractig tramor, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol.

Os ydych chi'n un o genedlaetholwyr y Swistir, neu briod un o genedlaetholwyr y Swistir, gwiriwch i weld pa un yw'r llwybr cywir i gofrestru [yma].


Cam 1 – Pasio ein prawf cymhwysedd

Mae'n ofynnol i ceiropractydds sy'n dymuno ymarfer yn y DU ond sydd â chymwysterau ciropractig a gyflawnwyd y tu allan i'r DU basio ein prawf o gymhwysedd (TOC) cyn y gallant wneud cais i gofrestru ac ymarfer yn y DU.

I ddod o hyd i'n mwy o wybodaeth am brawf cymhwysedd, gan gynnwys beth sy'n digwydd ar ôl y prawf mewn perthynas â chofrestru, cliciwch yma.

Cam 2 – Paratoi i gofrestru

Sylwch: os byddwch yn pasio Prawf Cymhwysedd ond oedi cyn eich cofrestriad am fwy na dwy flynedd, bydd gofyn i chi gwblhau'r rhaglen Dychwelyd i Ymarfer yn y DU cyn gwneud cais i chi gofrestru.

Er na allwch gofrestru gyda ni oni bai eich bod yn pasio ein prawf cymhwysedd, mae'n werth gwirio'r rhestr o ddogfennau sydd eu hangen i gofrestru. Mae hyn oherwydd bod rhai dogfennau, er enghraifft y rhai sy'n gysylltiedig â rhai gwiriadau gan yr heddlu, yn gallu cymryd hyd at bedwar mis i gyrraedd.

Rydym yn argymell eich bod yn cychwyn eich cais i gofrestru mewn da bryd.

Sylwer: bydd angen diweddaru pob dogfen, fel y nodir yn yr wybodaeth ymgeisio, ar yr adeg y'u cyflwynor.

Cam 3 – Gwneud cais i gofrestru

Ar ôl i chi basio'r prawf cymhwysedd, byddwch yn gallu gwneud cais i gofrestru (gweler y diferion isod).

Rydym yn argymell eich bod yn darllen yr adran 'Cyn i chi wneud cais' yma gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig i bob ymgeisydd.

Pwysig: Mae'n drosedd ymarfer fel ceiropractydd yn y DU heb ennill cofrestriad y Cyngor Chiropractig Cyffredinol yn gyntaf. Rydym yn argymell yn gryf i beidio â bwcio unrhyw gleifion tan y cyfryw amser gan eich bod wedi derbyn cadarnhad bod eich cofrestriad wedi'i ganiatáu.

Fel rhan o'ch cais ar gyfer cofrestru Cyngor Cyffredinol Chiropractic rhaid i chi anfon y dogfennau gwreiddiol canlynol atom drwy e-bost (registrations@gcc-uk.org), ynghyd â'r ffi gofrestru:

 • Bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein a darparu dogfennaeth fel sydd isod

 • Tystiolaeth o'ch cymhwyster ciropractig – darllenwch ein canllawiau yma

 • Adroddiad meddygol sy'n cadarnhau eich bod yn ffit yn gorfforol ac yn feddyliol o'ch Ymarferydd Cyffredinol (Meddyg Teulu)/ Cyfarwyddwr Meddygol. Rhaid i hyn naill ai fod wedi cael ei ysgrifennu ar sail pedair blynedd neu fwy o gofnodion meddygol neu archwiliad. Pan fyddwch yn gwneud cais i gofrestru byddwch yn cael eich ysgogi ar gyfer eich cyfrif e-bost meddyg teulu er mwyn i'ch meddyg teulu lenwi'r holiadur ar-lein. Os na all eich meddyg teulu lenwi'r ffurflen ar-lein, bydd modd iddo ddefnyddio'r holiadur rydyn ni wedi'i gynhyrchu er mwyn i'ch meddyg ei gwblhau yma. GOFYNNWCH I'CH MEDDYGFA ANFON E-BOST ATOM YN UNIONGYRCHOL AM registrations@gcc-uk.org. Nid ydym yn derbyn adroddiadau meddygol wedi'u e-bostio atom o gyfrifon e-bost generig fel gmail, yahoo ac ati.

 • Cyfeiriad cymeriad, y mae'n rhaid ei fod wedi'i ysgrifennu, ei ddyddio a'i lofnodi gan rywun o statws proffesiynol sydd wedi eich adnabod ers pedair blynedd neu fwy ac nad yw'n glaf, perthynas na gweithiwr. Rhaid i hyn fod yn ddim mwy na thri mis oed ar bwynt cofrestru. Byddwch yn cael eich ysgogi ar gyfer eich cyfrif e-bost dyfarnwr (nodwch nad ydym yn derbyn cyfrifon e-bost generig fel gmail, yahoo, byw ac ati), pan fyddwch yn gwneud cais ar-lein.

 • Mae'r heddlu'n cofnodi gwiriadau o storfa genedlaethol cofnodion troseddol i gwmpasu pob awdurdodaeth yr ydych wedi ymarfer neu wedi byw am fwy na 12 mis i gyd. Rhaid i'r rhain fod yn ddogfennau gwreiddiol nid sganiau. Rhaid i'ch gwiriad cofnodion troseddol fod yn ddim mwy na blwydd oed o ddyddiad y mater. Mae enghreifftiau o sefydliadau y gall fod angen i chi gysylltu â nhw yn cynnwys: FBI sy'n cwmpasu'r UNOL Daleithiau, Heddlu Mounted Brenhinol Canada. Sylwch y gall rhai gwiriadau'r heddlu gymryd hyd at bedwar mis i gyrraedd. RHAID E-BOSTIO'R ADRODDIAD NAILL AI ATOM GAN Y DARPARWR NEU OS NAD YW HYNNY'N BOSIBL, RHAID EI E-BOSTIO ATOM DRWY GYFEIRIO O GYFRIF E-BOST BUSNES RHYWUN O STATWS PROFFESIYNOL A ALL DDILYSU EU BOD WEDI GWELD YR ORIGNAL A'I ARDYSTIO I FOD YN GOPI GWIR A CHYWIR O'R GWREIDDIOL. RHAID ANFON EBOST AT registrations@gcc-uk.org.

           GWIRIADAU'r FBI: Cofiwch na fydd yr FBI yn e-bostio adroddiadau i'r GCC. Fodd bynnag, bydd yr FBI yn anfon e-bost gyda dolen i lawrlwytho'r adroddiad. E-bostiwch y ddolen atom a byddwn yn lawrlwytho'r adroddiad, ond peidiwch â lawrlwytho'r adroddiad eich hun gan ei fod yn cael ei ddileu 24 awr ar ôl gwylio ac ni allwn warantu adolygu o fewn 24 awr. Os ydych yn cael adroddiad papur, dilynwch y broses a restrir uchod.

Supporting documents

Byddwch yn ymwybodol NAD ydym yn derbyn dogfennau ategol a anfonir atom gan ymgeiswyr o dan unrhyw amgylchiadau, mae hyn er mwyn osgoi pryderon ynghylch uniondeb dogfennau. Lle maent yn tarddu o drydydd parti. Rhaid anfon pob dogfen, megis cyfeiriadau cymeriad, adroddiadau meddygol ac ati, naill ai at registrations@gcc-uk.org o ether:

 • Sylfaenydd y ddogfen, o'u cyfeiriad e-bost busnes dilys (h.y., nid hotmail, yahoo, byw ac ati); neu
 • Rhaid trosglwyddo'r fersiwn papur gwreiddiol o'r ddogfen i rywun o statws proffesiynol i adolygu. Dylid e-bostio sgan atom yn uniongyrchol o'r cyfeiriad e-bost busnes profadwy proffesiynol (hy, nid hotmail, yahoo, byw ac ati), cadarnhau bod y ddogfen yn gopi gwir a chywir o'r ddogfen bapur olwg wreiddiol.

PWYSIG: nid ydym yn gallu gwarantu os a phryd y bydd cofrestru'n cael ei ganiatáu. Am y rheswm hwn, rydyn ni'n argymell ichi beidio archebu unrhyw gleifion nes eich bod wedi derbyn cadarnhad gennym eich bod wedi eich cofrestru.


Pan fydd eich cais cofrestru'n cyrraedd, byddwn yn edrych ar eich dogfennau er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â'n gofynion. Os oes angen mwy o wybodaeth arnom fe wnawn anfon manylion atoch chi.

Pethau a all helpu i gyflymu eich cais

Nid ydym yn cynnig gwasanaeth ymgeisio 'llwybr carlam' sy'n caniatáu inni ddelio â'ch cais o flaen eraill. Fodd bynnag, dylai'r pwyntwyr canlynol leihau'r amser y mae'n ei gymryd i brosesu eich cais. 

Sylwch hefyd nad ydym yn derbyn ymwelwyr â'n swyddfeydd heb apwyntiad o flaen llaw. Ni fydd cyflwyno eich ffurflen yn bersonol yn lleihau'r amser y mae'n ei gymryd i ni brosesu eich cais.

 • Sicrhewch fod eich cais wedi ei lenwi'n gywir cyn i chi ei bostio atom

 • Gwiriwch fod y dogfennau yn cyd-fynd â'r gofynion yr ydym wedi eu rhestru ar y ffurflen gais

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu manylion cyswllt cyfredol a chyfeiriad e-bost fel y gallwn gysylltu â chi'n hawdd

 • Os ydych yn y broses o symud gwnewch yn siŵr eich bod yn ein diweddaru gydag unrhyw newidiadau i'ch manylion cyswllt

 • Ar ôl cofrestru byddwch yn gallu gwneud ychwanegu manylion eich ymarfer newydd ar-lein os oes angen

 • Sylwer: mae'n ofynnol i ni restru cyfeiriad ar eich cyfer ar y gofrestr. Os na fyddwch yn rhoi cyfeiriad ymarfer a rhif ffôn i ni, byddwn yn rhestru eich cyfeiriad cartref a'ch rhif ffôn yn lle hynny

 • Gwnewch eich taliad gyda cherdyn neu drosglwyddiad electronig (CHAPS), a fydd yn clirio ein cyfrif ar unwaith.

Gwiriwch eich e-byst (gan gynnwys eich ffolder e-bost 'sothach') yn rheolaidd ar ôl i chi wneud cais i gofrestru gan mai dyma ein hoff ddull o gysylltu.

Pa mor hir fydd hi cyn i mi gael fy nghofrestru?

Byddwn yn gwirio eich cais cyn gynted ag y gallwn, ond nodwch y gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i ddod yn ôl atoch. Os oes gennych gais syml efallai y byddwn yn gallu eich cofrestru o fewn yr amser hwnnw, ond ni allwn ei warantu.

Os bydd unrhyw rai o'r amgylchiadau canlynol yn berthnasol i chi, byddwch yn ymwybodol y gall gymryd llawer hirach na'r arfer i chi gael cofrestru:

 • mae gennych euogfarn droseddol neu rybudd
 • mae gennych broblem iechyd ble mae angen mwy o wybodaeth
 • Rydych wedi cael materion disgyblu gyda chorff rheoleiddio arall.

Os oes posibilrwydd na chaniateir cofrestru, bydd y Cofrestrydd yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar y ffeil ymgeisio, gan gynnwys yr holl ddogfennau a ddarperir gan yr ymgeisydd ac unrhyw un a gafwyd wedyn gan y Cyngor Cyffredinol Chiropractic yn dilyn ymchwiliad.

Proses gerbron y Cofrestrydd

Cyn gwneud penderfyniad, rhaid i'r Cofrestrydd fod yn fodlon: 

 • cafwyd digon o dystiolaeth i alluogi gwneud penderfyniad teg
 • Mae'r ymgeisydd wedi cael cyfle i wneud sylw ar yr holl ddogfennau sy'n rhan o'r ffeil ymgeisio.

Er y gall y rhan fwyaf o benderfyniadau gael eu gwneud gan y Cofrestrydd heb fod angen cyfweliad, gall achosion eithriadol godi lle bydd penderfyniad yn cael ei wneud i gyfweld â'r ymgeisydd.

Egluro a chofnodi penderfyniadau

Mae holl benderfyniadau'r Cofrestrydd yn cael eu cofnodi gyda rhesymau. Os bydd y Cofrestrydd yn penderfynu gwrthod cais, caiff yr ymgeisydd ei hysbysu o'r broses ar gyfer apelio'r penderfyniad drwy'r Pwyllgor Apeliadau Cofrestru.

Ymgeiswyr llwyddiannus

 • Ar ôl i chi gael eich cofrestru byddwn yn anfon e-bost atoch gyda'ch rhif cofrestru a'ch dyddiad cychwyn
 • Bydd llythyr sy'n cadarnhau eich cofrestriad a'ch tystysgrif yn dilyn drwy'r post, ynghyd â derbynneb am eich ffi
 • Byddwn yn dychwelyd unrhyw ddogfennau adnabod gwreiddiol, papurau naturioli neu gyfieithiadau ardystiedig i chi gan yr opsiwn post mwyaf diogel a gynigir gan y Post Brenhinol
 • Byddwn yn rhoi rhif defnyddiwr gwefan i chi gofrestru i ddefnyddio gwefan y General Chiropractic Council
 • Bydd eich enw a'ch ymarfer(au) yn cael ei ychwanegu at gofrestr y Cyngor Chiropractig Cyffredinol [dolen i'r hafan] naill ai ar ddiwrnod cofrestru, neu'n fuan iawn ar ôl hynny. 

Gofynnwn hefyd i chi ymgyfarwyddo â'r wybodaeth ganlynol ar ein gwefan:   

Ymgeiswyr aflwyddiannus

Pe bai'r Cofrestrydd yn gwrthod rhywun cofrestru, fel arfer byddai'r ymgeiswyr yn ymwybodol o'r posibilrwydd hwn cyn gwneud penderfyniad. Mae hyn oherwydd ein bod yn casglu cymaint o wybodaeth â phosibl cyn gwneud penderfyniad.

Edrychir ar bob cais ar ei deilyngdod unigol ei hun ac mae'r Cofrestrydd yn ystyried y wybodaeth a gyflenwyd yn ofalus. Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau rydym yn gofyn am ragor o wybodaeth os oes gennym unrhyw ymholiadau neu bryderon am eich cais. Gallai hyn gynnwys:

 • Adroddiad Iechyd
 • dogfennau cofnodion troseddol, megis darn llys, neu wiriad cofnod yr heddlu
 • arsylwadau'r ymgeisydd, os yw wedi'i gael yn euog o drosedd.

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, ond mae i roi syniad i chi o'r hyn y gallem ofyn i chi amdano.

Os gwrthodir cofrestru i chi yna bydd gennych hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd.


Ymweld â ceiropractydds ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a seminarau

Rwy'n ceiropractydd sy'n teithio gyda thîm chwaraeon rhyngwladol o du allan i'r Deyrnas Unedig. Oes angen i mi gofrestru gyda'r GCC tra yn y DU? 

Os ydych chi'n ceiropractydd o'r tu allan i'r DU yn teithio gyda thîm chwaraeon rhyngwladol cofrestredig ar gyfer digwyddiad ar adeg benodol, nid oes angen cofrestru gyda'r GCC.

Fodd bynnag, dim ond triniaethau ciropractig y gallwch chi ymgymryd ag aelodau o'ch tîm chwaraeon. Ni allwch ymgymryd â thriniaeth chiropractig gydag aelodau'r cyhoedd neu dimau chwaraeon eraill.

Cefais wahoddiad i gyflwyno mewn seminar yn y DU. Oes rhaid i mi gofrestru gyda'r GCC?

Os ydych yn bwriadu siarad yn y seminar yn unig a dangos technegau gyda gwirfoddolwyr, nid oes angen cofrestru gyda'r GCC. Fodd bynnag, ni allwch ymgymryd â thriniaethau ciropractig gydag aelodau'r cyhoedd neu y tu allan i gyflwyniad y seminar.

Cymwysiadau

Dysgwch sut i wneud cais i ymuno â'r gofrestr

Mwy o wybodaeth

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd i gofrestru neu ailymuno â chofrestr GCC

Mwy o wybodaeth

Profi Cymhwysedd

Nodwch fod pob cyfweliad yn cael ei gynnal o bell trwy Microsoft Teams.

Mwy o wybodaeth

Apeliadau Cofrestru

Mae'r adran hon yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr y DU

Mae'r dudalen hon ar gyfer yr ymgeiswyr sydd wedi cyflawni cymhwyster a gydnabyddir ar gyfer cofrestru ar ôl mynychu cwrs cymeradwy.

Mwy o wybodaeth

Trosglwyddo o beidio ag ymarfer cofrestru

Mae'r adran hon ar gyfer ceiropractyddion sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd fel rhai nad ydynt yn ymarfer, ond sy'n dymuno trosglwyddo i gofrestriad ymarfer. E-bostiwch eich cais llawn atom. Dylid e-bostio unrhyw ddogfennau a ddarperir gan drydydd parti atom yn uniongyrchol gan y trydydd parti hwnnw.

Mwy o wybodaeth

Ail-ymuno â'r gofrestr

Os ydych wedi eich cofrestru gyda'r GCC yn y gorffennol a'ch bod yn dymuno ymarfer fel ceiropractydd yn y DU eto, efallai y byddwch yn gymwys i adfer eich enw i'r gofrestr.

Mwy o wybodaeth

Dychwelyd i Ymarfer yn y DU

Mae proses Dychwelyd i Ymarfer y GCC wedi'i rhoi ar waith i gynorthwyo'r rhai sydd wedi bod i ffwrdd o ymarfer yn y DU am o leiaf ddwy flynedd i nodi a mynd i'r afael â'u hanghenion dysgu proffesiynol i helpu i sicrhau dychweliad diogel a chymwys i waith clinigol.

Mwy o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer Chwedlau'r Swistir a'u Priod-ddulliau

Am hyd at 2 flynedd o 1 Ionawr 2021 nid yw cymhwysedd unigolyn ar gyfer cael ei gymhwyster gofal iechyd wedi'i gydnabod o dan y broses hon gan reoleiddiwr yn y DU yn dibynnu ar eu cenedligrwydd na'u gwlad breswyl. Gall gwladolion o'r Swistir, yn ogystal â gwladolion y DU a sefydlwyd yn y Swistir neu sydd â chymwysterau'r Swistir (ac aelodau o'r teulu naill ai sydd â hawliau gorfodol yr UE) wneud cais am gydnabyddiaeth yn y DU o dan Reoliadau 2007 (fel sydd mewn grym cyn 1 Ionawr 2021 yn amodol ar addasiadau a wnaed gan Reoliadau 2019) hyd at 1 Ionawr 2025.

Mwy o wybodaeth

Ceisiadau Cytundeb Masnach Rydd y DU-Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein (FTA)

Mwy o wybodaeth