Skip i'r prif gynnwys

I fod yn gymwys i wneud cais i gofrestru yn seiliedig ar Gytundeb Masnach Rydd y DU-Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein, rhaid i chi fod yn weithiwr proffesiynol penodol y Wladwriaeth. Mae hyn yn golygu eich bod yn:

  • meddu ar gymhwyster yn y proffesiwn perthnasol a ddyfarnwyd mewn un o'r Gwladwriaethau Penodedig; neu
  • Wedi bod yn ymwneud ag arfer cyfreithlon ac effeithiol y proffesiwn perthnasol yn un o'r Gwladwriaethau Penodedig.

O dan delerau'r llwybr ymgeisio hwn, gan 'Specified State' rydym yn golygu un o'r canlynol: 

  • Teyrnas Norwy;
  • Tywysogaeth Liechtenstein; neu
  • Gwlad yr Ia.

Os ydych yn bodloni'r meini prawf uchod, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais drwy lwybr EFTA, cysylltwch â ni drwy e-bost yn registrations@gcc-uk.org.

Byddwch yn ymwybodol bod yna ofyniad Saesneg y mae'n rhaid ei fodloni er mwyn cofrestru gyda'r GCC. 

Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf uchod, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais i gofrestru o hyd, ond yn gyntaf rhaid i chi basio ein Prawf Cymhwysedd.

Cymwysiadau

Dysgwch sut i wneud cais i ymuno â'r gofrestr

Mwy o wybodaeth

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd i gofrestru neu ailymuno â chofrestr GCC

Mwy o wybodaeth

Profi Cymhwysedd

Nodwch fod pob cyfweliad yn cael ei gynnal o bell trwy Microsoft Teams.

Mwy o wybodaeth

Apeliadau Cofrestru

Mae'r adran hon yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr y DU

Mae'r dudalen hon ar gyfer yr ymgeiswyr sydd wedi cyflawni cymhwyster a gydnabyddir ar gyfer cofrestru ar ôl mynychu cwrs cymeradwy.

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr rhyngwladol

Rhaid cwblhau'r ceisiadau ar-lein unwaith y bydd Prawf Cymhwysedd wedi'i gwblhau'n llwyddiannus. Gwiriwch isod yn erbyn pob dogfen i weld y gofynion.

Mwy o wybodaeth

Trosglwyddo o beidio ag ymarfer cofrestru

Mae'r adran hon ar gyfer ceiropractyddion sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd fel rhai nad ydynt yn ymarfer, ond sy'n dymuno trosglwyddo i gofrestriad ymarfer. E-bostiwch eich cais llawn atom. Dylid e-bostio unrhyw ddogfennau a ddarperir gan drydydd parti atom yn uniongyrchol gan y trydydd parti hwnnw.

Mwy o wybodaeth

Ail-ymuno â'r gofrestr

Os ydych wedi eich cofrestru gyda'r GCC yn y gorffennol a'ch bod yn dymuno ymarfer fel ceiropractydd yn y DU eto, efallai y byddwch yn gymwys i adfer eich enw i'r gofrestr.

Mwy o wybodaeth

Dychwelyd i Ymarfer yn y DU

Mae proses Dychwelyd i Ymarfer y GCC wedi'i rhoi ar waith i gynorthwyo'r rhai sydd wedi bod i ffwrdd o ymarfer yn y DU am o leiaf ddwy flynedd i nodi a mynd i'r afael â'u hanghenion dysgu proffesiynol i helpu i sicrhau dychweliad diogel a chymwys i waith clinigol.

Mwy o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer Chwedlau'r Swistir a'u Priod-ddulliau

Am hyd at 2 flynedd o 1 Ionawr 2021 nid yw cymhwysedd unigolyn ar gyfer cael ei gymhwyster gofal iechyd wedi'i gydnabod o dan y broses hon gan reoleiddiwr yn y DU yn dibynnu ar eu cenedligrwydd na'u gwlad breswyl. Gall gwladolion o'r Swistir, yn ogystal â gwladolion y DU a sefydlwyd yn y Swistir neu sydd â chymwysterau'r Swistir (ac aelodau o'r teulu naill ai sydd â hawliau gorfodol yr UE) wneud cais am gydnabyddiaeth yn y DU o dan Reoliadau 2007 (fel sydd mewn grym cyn 1 Ionawr 2021 yn amodol ar addasiadau a wnaed gan Reoliadau 2019) hyd at 1 Ionawr 2025.

Mwy o wybodaeth