Skip i'r prif gynnwys


Y cod chiropractig

Y Cod: Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg ar gyfer chiropractors

Trwy gyhoeddi safonau y mae'n rhaid i chiropractors eu bodloni, gall cleifion fod yn hyderus y byddant yn derbyn gofal o ansawdd yn eu triniaeth chiropractig.

Er mwyn helpu i fodloni gofynion y Cod, mae'r GCC hefyd yn cyhoeddi canllawiau ar wahân ar wahanol faterion.

Gallwch ddarllen a lawrlwytho'r Cod yn Gymraeg neu Saesneg.

Ceir dadansoddiad o'r egwyddorion a'r safonau (A-H) isod.


Fersiwn 

Mae'r fersiwn hon o'r Cod yn effeithiol o 30 Mehefin 2016.

B3 gwelliant yn effeithiol o 1 Hydref 2019


Cwestiynau a ofynnir yn aml

Beth yw rôl y Cod?

Mae'r Cod yn nodi'r safonau y mae'n rhaid i chiropractors eu bodloni os ydynt am ymarfer yn y DU. Drwy fynnu bod chiropractors yn cwrdd â'r gofynion yn y Cod, gall cleifion a'r cyhoedd fod yn hyderus y byddant yn ddiogel ac yn derbyn safon uchel o ofal. 

Gall chiropractors hefyd ddefnyddio'r Cod i ddangos eu hymrwymiad i ddarparu safonau uchel o broffesiynoldeb a diogelwch. Dylent gyfeirio yn rheolaidd at y Cod i fyfyrio ar eu hymarfer a'u hagwedd at gleifion a thriniaeth.  

I bwy mae'r Cod?

Mae'r Cod ar gyfer unrhyw berson sydd â diddordeb mewn ciropractic. Yn benodol:

 • Gall cleifion ddefnyddio'r Cod i dawelu meddyliau eu hunain y byddant yn derbyn triniaeth ddiogel o ansawdd uchel.
 • Gall chiropractors ddefnyddio'r Cod i fyfyrio ar eu proffesiynoldeb a'u cynnal.
 • Gall addysgwyr ddefnyddio'r Cod i helpu myfyrwyr i ddeall beth mae'n ei olygu i fod yn chiropractor proffesiynol.

Sut mae'r Cod o fudd i gleifion?

Mae'r Cod yn nodi beth all cleifion, eu teuluoedd, a'r cyhoedd ei ddisgwyl wrth weld chiropractor. Bydd yn eu sicrhau bod eu hamddiffyn a'u diogelwch yng nghanol ymarfer chiropractig ac y gallant ymweld â chiropractor gan wybod y byddant yn derbyn lefel broffesiynol o driniaeth.

Pa ardaloedd mae'r Cod yn eu cynnwys?

Mae'r Cod yn nodi'r wyth safonau proffesiynol a moesegol y mae'n rhaid i chiropractors eu bodloni. Maen nhw i:

 • Rhoi diddordeb iechyd y cleifion yn gyntaf
 • Gweithredu gyda gonestrwydd a chywirdeb, a chynnal y safonau uchaf o ymddygiad proffesiynol a phersonol
 • Darparu safon dda o ofal ac ymarfer clinigol
 • Sefydlu a chynnal perthynas broffesiynol glir gyda chleifion
 • Cael caniatâd gwybodus ar gyfer pob agwedd o ofal cleifion
 • Cyfathrebu'n iawn ac yn effeithiol gyda chleifion, cydweithwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill
 • Cynnal, datblygu a gweithio o fewn eu gwybodaeth a'u sgiliau proffesiynol
 • Cynnal a diogelu gwybodaeth cleifion

Pa arweiniad sydd yna i helpu chiropractors gwrdd â'r Cod?

Mae'r GCC yn cynnig canllawiau ar ystod o faterion i helpu chiropractors yn eu hymarfer bob dydd i barhau i gydymffurfio â gofynion y Cod.

A oes rhaid i bob chiropractors gydymffurfio â'r Cod?

Ie. Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cofrestru fel chiropractor yn y DU, sy'n ofyniad cyfreithiol i drin cleifion, gydymffurfio â'r Cod.

Beth sy'n digwydd os nad yw chiropractors yn cydymffurfio â'r Cod?

Rhaid i bob darllenydd ddehongli'r Cod yn yr ysbryd y bwriedir ar ei gyfer. Gall fod achlysuron pan fydd toriad anfwriadol neu fân safonau yn digwydd. Ni fyddai'r toriad hwn yn cynnwys yn awtomatig nac angen camau pellach gan y GCC. Fodd bynnag, mae'r GCC yn cymryd ei rôl fel rheoleiddiwr chiropractors y DU o ddifrif. Mae ganddo brosesau a gweithdrefnau clir ar gyfer unrhyw bryderon a godwyd gan gleifion, y cyhoedd, chiropractors neu weithwyr iechyd proffesiynol eraill.

Pryd gafodd y Cod ei adolygu ddiwethaf?

Mae Cod 2016 yn deillio o broses adolygu cynhwysfawr, a ddechreuodd yn 2013. Yn ystod yr adolygiad, cytunwyd y dylid uno'r Cod Ymarfer (CoP) a Safon Hyfedredd (SoP) i greu un ddogfen.

Datblygwyd y Cod gyda chymorth grwpiau cleifion, chiropractors, y cymdeithasau ciropractig a Choleg Brenhinol Chiropractors. Yn unol â deddfwriaeth y GCC, cafodd ei gyhoeddi 12 mis cyn dod i rym. 

Pryd ydych chi'n bwriadu adolygu'r Cod nesaf?

Mae Cyngor GCC yn adolygu'r Cod o bryd i'w gilydd fel rhan o'i gylch gwaith i sicrhau ei fod yn parhau'n addas i'r diben. Mae hefyd yn caniatáu i'r GCC ystyried datblygiadau o fewn ymarfer chiropractig, yn ogystal â newidiadau yn y system gofal iechyd ehangach. Pe bai penderfyniad yn cael ei wneud i gynnal adolygiad ffurfiol o'r Cod, bydd y GCC yn cynnwys ei randdeiliaid, gan gynnwys cleifion, yn y broses honno.


Egwyddorion a safonau'r Cod (A-H)

Rhaid i chi roi iechyd cleifion yn gyntaf, eu parchu a sicrhau eich bod yn hyrwyddo eu hiechyd a'u lles bob amser.

Mae'n rhaid i chi ystyried y ffactorau hyn wrth eu hasesu, gwneud atgyfeiriadau, neu ddarparu neu drefnu gofal. Rhaid i chi sicrhau bod y rhai sy'n derbyn gofal yn cael eu trin â pharch, mae eu hawliau'n cael eu cadarnhau ac mae unrhyw agweddau ac ymddygiadau gwahaniaethol yn cael eu herio.


Safonau

Rhaid i ti:

A1: dangos parch, tosturi a gofal i'ch cleifion drwy wrando arnyn nhw a chydnabod eu barn a'u penderfyniadau. Rhaid i chi beidio â rhoi unrhyw bwysau ar glaf i dderbyn eich cyngor.

A2: parchu preifatrwydd, urddas a gwahaniaethau diwylliannol cleifion a'u hawliau a ragnodir yn ôl y gyfraith.

A3: cymerwch gamau priodol os oes gennych bryderon am ddiogelwch claf.

A4: trin cleifion yn deg a heb wahaniaethu a chydnabod amrywiaeth a dewis unigolion.

A5: blaenoriaethu iechyd a lles cleifion bob amser wrth gynnal asesiadau, trefnu atgyfeiriadau neu ddarparu neu drefnu gofal. Parchu hawl claf am ail farn.

A6: trin cleifion mewn amgylchedd hylan a diogel.

A7: diogelu diogelwch a lles plant ac oedolion sy'n agored i niwed. Fel gweithiwr proffesiynol, rhaid i chi gyflawni eich rhwymedigaethau cyfreithiol os ydych yn amau bod plentyn neu oedolyn bregus mewn perygl o gam-drin neu esgeulustod drwy ddilyn gweithdrefnau lleol sefydledig ar gyfer adrodd yr amheuaeth honno.

Rhaid i chi weithredu gyda gonestrwydd a chywirdeb bob amser a chynnal safonau uchel o ymddygiad proffesiynol ac ymddygiad personol i sicrhau hyder y cyhoedd yn y proffesiwn. Rhaid i chi gael eich tywys yn eich ymddygiad ac ymarfer bob amser gan yr egwyddor mai iechyd a lles claf sy'n dod gyntaf. Rhaid i chi ddilyn gweithdrefnau a osodwyd gan y rheoleiddiwr.


Safonau

Rhaid i ti:

B1: amddiffyn cleifion a chydweithwyr rhag niwed os yw eich iechyd, ymddygiad neu berfformiad, neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol rheoledig, yn peryglu cleifion.

B2: sicrhewch eich bod chi, ac unrhyw chiropractor sy'n gweithio gyda chi ar sail gytundebol, wedi cymhwyso'n iawn, wedi'u cofrestru a'u hyswirio.

B3: sicrhau bod eich hysbysebion yn gyfreithiol, yn weddus, yn onest ac yn wirionedd fel y'i diffinnir gan yr Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) ac mae'n cydymffurfio â'u canllawiau presennol, megis y Cod CAP.

B4: cynnal cyfrinachedd cleifion yn llym wrth gyfathrebu'n gyhoeddus neu'n breifat, gan gynnwys mewn unrhyw fath o gyfryngau cymdeithasol neu wrth siarad â'r cyfryngau neu ysgrifennu yn y cyfryngau.

B5: sicrhau bod eich ymddygiad yn broffesiynol bob amser, gan gynnwys y tu allan i'r gweithle, ac felly'n cynnal a diogelu enw da, a hyder yn, y proffesiwn a chyfiawnhau ymddiriedaeth cleifion.

B6: osgoi rhoi unrhyw bwysau ariannol gormodol ar glaf i ymrwymo i unrhyw driniaeth hirdymor nad oes modd ei gyfiawnhau.

B7: cyflawni dyletswydd cancr drwy fod yn agored ac yn onest gyda phob claf. Rhaid i chi roi gwybod i'r claf os yw rhywbeth yn mynd o'i le gyda'i ofal sy'n achosi, neu sydd â'r potensial i achosi, niwed neu ofid. Mae'n rhaid i chi gynnig ymddiheuriad, cywiro neu gefnogaeth addas ynghyd ag esboniad ynglŷn â'r hyn sydd wedi digwydd.

B8: cyfiawnhau a chofnodi eich rhesymau dros naill ai wrthod gofal neu derfynu gofal i glaf. Rhaid i chi egluro, mewn modd teg a di-duedd, sut y gallent ddarganfod am weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill a allai gynnig gofal.

B9: dilynwch weithdrefnau sefydledig ar gyfer hysbysu'r GCC os ydych yn destun achos troseddol neu mae canfyddiad rheoleiddio wedi'i wneud yn eich erbyn unrhyw le yn y byd. Rhaid i chi gydweithredu â'r GCC pan ofynnwyd am wybodaeth.

Rhaid i chi gynnal safonau uchel y proffesiwn ciropractig drwy ddarparu gofal diogel a chymwys i bob claf. Mae hyn yn berthnasol i bob agwedd ar ymarfer clinigol a gofal cleifion.


Safonau

Rhaid i ti:

C1: cael a dogfennu hanes achos pob claf, gan ddefnyddio dulliau addas i dynnu'r wybodaeth angenrheidiol allan.

C2: wrth gynnal archwiliad corfforol o glaf defnyddiwch ddulliau diagnostig ac offer sy'n rhoi sylw dyledus i iechyd ac urddas cleifion. Rhaid i chi ddogfennu canlyniadau'r arholiad yng nghofnodion y claf ac egluro'r rhain yn llawn i'r claf.

C3: defnyddiwch ganlyniadau eich asesiad clinigol o'r claf i gyrraedd diagnosis gwaith neu resymeg dros ofal y mae'n rhaid i chi ei ddogfennu. Rhaid i chi gadw'r claf yn gwbl wybodus.

C4: datblygu, cymhwyso a dogfennu cynllun gofal mewn cytundeb llawn gyda'r claf. Rhaid i chi wirio effeithiolrwydd y gofal a chadw'r cynllun gofal dan sylw. Rhaid ailasesu effeithiolrwydd y cynllun gofal yn fwy ffurfiol ar gyfnodau sy'n addas i'r claf a'u hanghenion. Rhaid trafod a chytuno ar bob addasiad dilynol i'r cynllun gofal a'i gytuno gyda'r claf a'i ddogfennu'n iawn.

C5: dewiswch a chymhwyso gofal priodol ar sail tystiolaeth sy'n bodloni dewisiadau'r claf bryd hynny.

C6: rhoi'r gorau i ofal, neu agweddau ar ofal, os gofynnir am hyn gan y claf neu os, yn eich barn broffesiynol, ni fydd y gofal yn effeithiol, neu os, wrth adolygu, mae er budd gorau'r claf i stopio. Rhaid i chi gyfeirio'r claf at weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall lle mae er eu lles gorau.

C7: dilyn gweithdrefnau cyfeirio priodol wrth wneud atgyfeiriad neu mae claf wedi cael ei gyfeirio atoch chi; rhaid i hyn gynnwys cadw'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n rhoi gwybod i'r atgyfeiriad. Rhaid cael caniatâd y claf i wneud hyn.

C8: sicrhau bod ymchwiliadau, os gwneir hynny, er lles y claf a lleihau'r risg i'r claf. Rhaid i'r claf roi caniatâd i bob ymchwiliad. Rhaid i chi gofnodi'r rhesymeg dros bob ymchwiliad, a chanlyniadau. Rhaid i chi gadw at yr holl safonau rheoleiddio sy'n gymwys i ymchwiliad y byddwch yn ei gyflawni.

C9: sicrhau bod yr holl offer a ddefnyddir yn eich ymarfer yn ddiogel ac yn cwrdd â'r holl safonau rheoleiddio perthnasol.

Mae'r berthynas broffesiynol rhwng chiropractor a chlaf yn dibynnu ar hyder ac ymddiriedaeth. Eich dyletswydd chi yw cynnal yr ymddiriedaeth a'r hyder hwnnw.

Rhaid i chi sefydlu a chynnal ffiniau proffesiynol sydd wedi'u diffinio'n glir rhyngoch chi a'ch cleifion er mwyn osgoi dryswch neu niwed ac i amddiffyn lles a diogelwch cleifion a'r rhai sy'n gofalu amdanynt.


Safonau

Rhaid i ti:

D1: peidio cam-drin sefyllfa ymddiriedaeth rydych chi'n ei feddiannu fel gweithiwr proffesiynol. Rhaid i chi beidio â chroesi ffiniau rhywiol.

D2: byddwch yn broffesiynol bob amser a sicrhewch eich bod chi, ac unrhyw staff rydych chi'n eu cyflogi, yn trin pob claf gyda pharch ac urddas cyfartal.

D3: esbonio rheswm y claf os oes angen i'r claf dynnu eitemau o ddillad i'w harchwilio; Os oes angen i hynny ddigwydd, rhaid i chi gynnig preifatrwydd i'r claf ddadwisgo a defnyddio gŵn.

D4: ystyried yr angen, yn ystod yr asesiadau a'r gofal, er mwyn i berson arall fod yn bresennol i weithredu fel chaperone; yn enwedig os gellid ystyried yr asesiad neu'r gofal yn agos atoch neu pan fo'r claf yn blentyn neu'n oedolyn bregus.

Rhaid i ganiatâd cleifion fod yn wirfoddol ac yn wybodus. Eich dyletswydd chi yw sicrhau bod gan y claf yr holl wybodaeth a chefnogaeth angenrheidiol sydd ei angen arnynt er mwyn ei roi. Rhaid i chi sicrhau, pan fydd amgylchiadau gofal claf yn newid, bod y claf yn parhau i gydsynio i driniaeth. (DS: Mae'r term claf wedi cael ei ddefnyddio drwy gydol yr egwyddor hon ond efallai y bydd angen cael caniatâd gan gynrychiolydd a ddewiswyd gan neu ei benodi i weithredu ar ran claf).


Safonau

Rhaid i ti:

E1: rhannwch gyda'r claf wybodaeth gywir, berthnasol a chlir er mwyn galluogi'r claf i wneud penderfyniadau gwybodus am ei anghenion iechyd ac opsiynau gofal perthnasol. Rhaid i chi hefyd ystyried gallu claf i ddeall.

E2: cael caniatâd a chofnodi gan glaf cyn dechrau ei ofal ac am y cynllun gofal.

E3: gwiriwch gyda'r claf eu bod yn parhau i roi eu caniatâd i asesiadau a gofal.

E4: sicrhau bod caniatâd claf yn wirfoddol ac nid o dan unrhyw fath o bwysau neu ddylanwad gormodol.

E5: gofyn am ganiatâd rhieni yn gyntaf os yw plentyn i'w weld heb i rywun arall fod yn bresennol, oni bai bod y plentyn yn gyfreithiol gymwys i wneud ei benderfyniadau ei hun.

E6: bob amser yn cael caniatâd claf os daw'n angenrheidiol at ddibenion archwilio a thriniaeth yn ystod gofal, i chi addasu a/neu dynnu eitemau o ddillad y claf.

E7: cael a chofnodi'r caniatâd cyflym (h.y. ar lafar neu'n ysgrifenedig) gan y claf ynghylch rhannu gwybodaeth o'u cofnod cleifion. Rhaid i chi beidio datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod y claf wedi rhoi eu caniatâd ymlaen llaw i hyn ddigwydd - gweler hefyd H2.

Mae'r berthynas rhwng chiropractor a chlaf wedi'i hadeiladu ar ymddiriedaeth, hyder a gonestrwydd. Rhaid i chi gyfathrebu'n effeithiol â chleifion er mwyn sefydlu a chynnal perthynas broffesiynol ac annog cleifion i gymryd rôl wybodus yn eu gofal.


Safonau

Rhaid i ti:

F1: archwilio opsiynau gofal, risgiau a buddion gyda chleifion, gan eu hannog i ofyn cwestiynau. Rhaid i chi ateb yn llawn ac yn onest, gan gofio nad yw cleifion yn debygol o fod â gwybodaeth glinigol yn ei feddiant.

Mae gan F2 wybodaeth weladwy a hawdd ei deall am ffioedd cleifion, polisïau gwefru a systemau ar gyfer gwneud cwyn. Rhaid i'r polisïau hyn gynnwys hawl y claf i newid ei feddwl ynglŷn â'u gofal, a, eu hawl i gyfeirio unrhyw gwynion sydd heb eu datrys i'r GCC.

F3: yn cynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill mewn trafodaethau ar ofal claf, gyda chaniatâd y claf, os yw hyn yn golygu y bydd anghenion iechyd claf yn cael eu diwallu'n fwy effeithiol.

F4: ystyriwch anghenion a dewisiadau cyfathrebu cleifion.

F5: gwrandewch ar, byddwch yn gwrtais ac yn ystyriol bob amser gyda chleifion gan gynnwys ynghylch unrhyw gŵyn y gallai claf ei gael.

F6: darparu gwybodaeth i gleifion am bob unigolyn sy'n gyfrifol am eu gofal, gan wahaniaethu, os oes angen, rhwng y rhai sy'n gyfrifol am agweddau dirprwyedig ac am eu gofal o ddydd i ddydd. Rhaid i hyn gynnwys y trefniadau ar gyfer pryd nad ydych ar gael.

Fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mae'n ofynnol i chi ddefnyddio eich barn broffesiynol i gydnabod a gweithio o fewn terfynau eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch cymhwysedd eich hun i sicrhau diogelwch cleifion a diogelu enw da'r proffesiwn.

Er mwyn sicrhau eich ffitrwydd parhaus i ymarfer rhaid i chi gynnal a datblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch perfformiad proffesiynol yn unol â'r gofynion a nodir gan y GCC.


Safonau

Rhaid i ti:

G1: cadwch eich gwybodaeth a'ch sgiliau'n gyfredol, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu a datblygiad proffesiynol perthnasol a rheolaidd sy'n ceisio cynnal a datblygu eich cymhwysedd a gwella eich perfformiad ac ansawdd eich gwaith.

G2: cadwch eich gwybodaeth i sicrhau ei fod yn gyfredol ac yn gywir o ran y gyfraith, rheoliadau sy'n berthnasol i'ch gwaith a'ch canllawiau GCC.

G3: cydnabod a gweithio o fewn terfynau eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch cymhwysedd eich hun.

G4: gwnewch yn glir derfynau eich cymhwysedd a'ch gwybodaeth i gleifion.

G5: cyfeirio at, neu chwilio am arbenigedd gan, chiropractors eraill neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol, pan fo angen.

G6: nid oes angen i unrhyw un arall ysgwyddo cyfrifoldebau dros asesu a gofal cleifion lle byddai y tu hwnt i'w lefel o wybodaeth, sgiliau neu brofiad.

Eich cyfrifoldeb chi yw cynnal a diogelu'r wybodaeth a gawsoch yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol yn ystod eich gwaith. Mae cyfrinachedd yn ganolog i'r berthynas rhwng ceiropractydd a chlaf.

Rhaid i'r cofnodion rydych chi'n eu cadw fod yn adlewyrchiad cywir o'r cyfarfyddiad clinigol a rhaid iddo gynnwys unrhyw ffactorau sy'n berthnasol i ofal parhaus y claf, gan gynnwys eu hiechyd cyffredinol.


Safonau

Rhaid i ti:

H1: cadwch wybodaeth am gleifion yn gyfrinachol ac osgoi datgelu eu gwybodaeth bersonol yn amhriodol.

H2: dim ond datgelu gwybodaeth bersonol heb ganiatâd cleifion os oes angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

H3: sicrhewch fod eich cofnodion cleifion yn cael eu cadw'n gyfredol, yn ddarllenadwy, i'w priodoli ac yn wirioneddol gynrychioliadol o'ch rhyngweithio â phob claf.

H4: sicrhau storio cofnodion cleifion yn ddiogel fel eu bod yn parhau mewn cyflwr da ac yn cael eu cadw'n ddiogel. Dylai storio fod am gyfnod o leiaf sy'n berthnasol i oedran y claf fel y rhoddir presgripsiwn yn ôl y gyfraith.

H5: gwnewch drefniadau priodol os byddwch yn cau eich ymarfer neu'n symud clinigau a bod gennych drefniadau priodol mewn lle pe bai eich marwolaeth.

H6: gwnewch yn siŵr bod cofnodion cleifion yn parhau i fod yn gyfrifoldeb i chi, hyd yn oed pan fo claf wedi symud, oni bai eich bod wedi trosglwyddo'r cyfrifoldeb hwn yn gytundebol i weithiwr gofal iechyd proffesiynol neu sefydliad arall.

H7: rhoi mynediad i gleifion at eu cofnodion iechyd personol fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Gallu: Gallu claf i ddeall, cofio ac ystyried gwybodaeth a ddarparwyd iddynt. Sylwer: mae'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer trin plentyn heb y gallu i gydsynio yn wahanol ar draws cenhedloedd y DU. Mae'n bwysig eich bod yn gweithredu o fewn y gyfraith berthnasol sy'n berthnasol yn y genedl yr ydych yn ymarfer ynddi.

Gofal: Ymyriadau gan chiropractors sydd wedi'u cynllunio i wella iechyd, gorchuddio hybu iechyd, cynnal iechyd ac atal salwch, a mynd i'r afael ag anghenion iechyd. Mae'r dulliau y gellid eu defnyddio yn cynnwys: -

 • Triniaethau â llaw

 • y defnydd o dechnolegau eraill – er enghraifft, uwchsain, tyniant, ymarferion ymlacio, defnyddio pecynnau poeth ac oer, nodwydd sych

 • Cyngor, Esboniad a sicrwydd – er enghraifft, egluro'r mathau o weithgarwch ac ymddygiad a fydd yn hybu adferiad, rhoi cyngor ar faethu a deietegol

 • Ymarfer corff ac adsefydlu

 • dulliau amlddisgyblaethol – er enghraifft, gwneud atgyfeiriadau cynlluniau gofal ar y cyd â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill

 • cefnogi iechyd a lles y claf gyda gofalwyr a rhanddeiliaid eraill – er enghraifft, perthnasau, cyflogwyr

 • mesurau ataliol sy'n gysylltiedig â ffordd o fyw y claf – er enghraifft, bwyta, ymarfer corff, rheoli straen

 • mesurau ataliol sy'n gysylltiedig ag amgylchedd y claf – er enghraifft, ei gartref, ei weithle

 • Hyrwyddo Iechyd a Llesiant – er enghraifft, defnyddio dulliau newid ymddygiad

Gofalwr: Person o unrhyw oed, oedolyn neu blentyn, sy'n rhoi cefnogaeth i bartner, plentyn, perthynas neu ffrind na all lwyddo i fyw'n annibynnol neu y byddai ei iechyd neu ei les yn dirywio heb yr help hwn.

Hanes achos: Cyfrif manwl o hanes person sy'n deillio o gaffael gwybodaeth drwy gyfweliad, holiaduron ac asesu gwybodaeth feddygol.

Chaperone: Person sy'n bresennol yn ystod cyfarfyddiad proffesiynol rhwng ceiropractydd a chlaf, e.e. perthnasau, gofalwyr, cynrychiolydd neu aelod arall o'r tîm gofal iechyd.

Plentyn: Mae gan Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban eu canllawiau eu hunain ar gyfer sefydliadau i gadw plant yn ddiogel. Maen nhw i gyd yn cytuno bod plentyn yn unrhyw un sydd o dan 18 oed. (Yn gyffredinol mae person ifanc yn cyfeirio at 16 ac i fyny).

Asesiad clinigol: Gwerthusiad Chiropractor o glefyd neu gyflwr yn seiliedig ar adroddiad y claf o'i iechyd (hynny yw, eu lles corfforol, seicolegol a chymdeithasol) a symptomau a chwrs y salwch neu'r cyflwr, ynghyd â'r canfyddiadau gwrthrychol gan gynnwys archwilio, profion labordy, delweddu diagnostig, hanes meddygol a gwybodaeth a adroddir gan berthnasau a/neu ofalwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Cydsyniad: Derbyn gan glaf o ymyrraeth glinigol arfaethedig ar ôl cael gwybod, cyn belled ag y gellir disgwyl yn rhesymol, neu'r holl ffactorau perthnasol sy'n ymwneud â'r ymyrraeth honno.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD): Modd y mae aelodau'r proffesiwn yn cynnal, yn gwella ac yn ehangu eu gwybodaeth a'u sgiliau a datblygu'r rhinweddau personol sydd eu hangen yn eu bywydau proffesiynol. Bydd y modd yn cael ei esbonio ar wefan GCC a'i ddiweddaru o bryd i'w gilydd.

Cynrychiolydd: Gofyn i rywun arall ddarparu gofal ar ran chiropractor.

Cyfarpar: Offeryn, cyfarpar, offer, deunydd neu erthygl arall, p'un a ddefnyddir ar ei ben ei hun neu ar y cyd, gan gynnwys y feddalwedd sy'n angenrheidiol ar gyfer ei gymhwysiad priodol, a fwriedir gan y gwneuthurwr i'w ddefnyddio ar gyfer bodau dynol.

Gofal yn seiliedig ar dystiolaeth: Ymarfer clinigol sy'n ymgorffori'r dystiolaeth orau sydd ar gael o ymchwil, arbenigedd y chiropractor, a dewis y claf.

Iechyd: 'Cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyflawn nid yn unig absenoldeb clefyd neu anffyddlondeb' (Sefydliad Iechyd y Byd).

Ymchwiliad: Astudiaeth glinigol sy'n cyfrannu at asesu claf a allai gynnwys technoleg delweddu diagnostig, archwilio systemau a phrofi labordy.

Gweithdrefnau lleol: Trefniadau a nodir, a ddatblygwyd ac a gyhoeddwyd gan awdurdodau lleol ledled y DU ar gyfer rheoli atgyfeiriadau ac asesiadau person sy'n agored i niwed.

Gorfod: Mae hyn yn golygu bod y ddyletswydd fel y nodir yn y safon yn orfodol.

Amyneddgar: Unigolion sydd wedi cael cyngor neu asesiad clinigol a/neu ofal gan chiropractor. Mae'r term 'claf' wedi cael ei ddefnyddio i arbed lle a'r bwriad yw cwmpasu pob term cysylltiedig a allai gael ei ddefnyddio fel 'cleient' neu 'ddefnyddiwr gwasanaeth'.

Hawliau cleifion: Rhaid cymhwyso'r safonau ar gyfer perfformiad, moeseg ac ymddygiad yng nghyd-destun deddfwriaeth gyfredol a'u deddfwriaeth olynol sy'n benodol i gleifion fel unigolion – cofnodir y Deddfau cyfredol perthnasol yn y ddogfen gyfeirio ar wefan GCC o dan gyhoeddiadau.

Cyfrinachedd cleifion: Roedd hawl unigolyn i gael gwybodaeth amdanynt yn cadw'n breifat.

Archwiliad cleifion: Asesiad clinigol o glaf gyda'r bwriad o gyrraedd, neu adolygu, rhesymeg dros ofal.

Cynllun gofal: Protocol triniaeth sydd wedi'i gynllunio i ddarparu budd therapiwtig i gleifion yn dilyn asesiad clinigol.

Rhesymeg gofal: Rhesymau pam mae chiropractors yn darparu triniaeth i glaf.

Ailasesu: Adolygiad ffurfiol o a yw'r driniaeth yn cael yr effaith a ddymunir, p'un a oes angen newidiadau iddo neu os dylid cyfeirio'r claf at weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.

Recordio: Dogfen sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol a gwybodaeth sy'n ymwneud â'r asesiad clinigol a diagnosis gwaith neu resymeg dros ofalu am glaf. Fel arfer dylai gynnwys: canfyddiadau clinigol perthnasol, penderfyniadau a wnaed, camau a gytunwyd, enwau'r rhai sy'n ymwneud â phenderfyniadau a chytundeb; gwybodaeth a roddwyd i'r claf ac enw'r person sy'n creu'r cofnod.

Atgyfeirio: Trosglwyddo'r cyfrifoldeb am ofal i drydydd parti at ddiben arbennig, megis ymchwilio ychwanegol, gofal neu driniaeth sydd y tu allan i gymhwysedd y chiropractor.

Cynrychiolydd: Person sy'n cael ei ddewis gan neu ei benodi i weithredu neu siarad ar ran claf.

Diagnosis gwaith: Roedd penderfyniad gwaith yn cael ei adolygu'n gyson.

Canllawiau a Phecynnau Cymorth

Mae canllawiau a phecynnau cymorth yn helpu cofrestryddion i barhau i fod yn cydymffurfio â Chod GCC yn eu gweithgareddau proffesiynol.

Mwy o wybodaeth

Llwybrau Gyrfa

Darganfyddwch fwy am opsiynau gyrfa eraill sy'n agored i chiropractors yn ogystal ag ymarfer clinigol.

Mwy o wybodaeth

I'm Registered Mark

Yn unigryw i Gofrestryddion GCC, mae'r marc I'm Registered yn sicrhau eich cleifion o'ch hyfforddiant a'ch galluoedd, gan eich gosod ar wahân i ymarferwyr nad ydynt wedi'u rheoleiddio.

Mwy o wybodaeth

Ffitrwydd i Ymarfer cyngor i gystadleuwyr

Mwy o wybodaeth

Safonau a Chanllawiau Ansawdd

Mwy o wybodaeth

Defnyddio 'Chiropractic' yn enw cwmni

Gwybodaeth am sut i wneud cais am Lythyr Awdurdodiad Tŷ'r Cwmnïau o'r GCC.

Mwy o wybodaeth

Eich rhif cofrestru a theitl Doctor

Canllawiau ar ddefnyddio eich cofrestriad GCC a theitl y Doctor.

Mwy o wybodaeth