Skip i'r prif gynnwys

Mae'r llawlyfr sicrhau ansawdd yn rhoi canllaw cam wrth gam i'n proses cymeradwyo gradd. Mae'n caniatáu i ddarparwyr presennol a photensial graddau ciropractig sicrhau eu bod yn gallu datblygu a gweinyddu rhaglenni sy'n cyrraedd ein safonau.


Student Fitness to Practise: Guidance for Education Providers yn awgrymu dulliau i ddarparwyr addysg fynd ati i ddatblygu ffitrwydd myfyrwyr i ymarfer yn ystod y rhaglen, a chael mesurau ar waith i ymateb yn gyflym ac yn deg i unrhyw bryderon am ffitrwydd myfyrwyr i ymarfer. Mae canllaw cysylltiedig i fyfyrwyr hefyd ar gael.


Mae cyngor ar leoliadau clinigol myfyrwyr yn atodol i'r Safonau Addysg ac yn nodi'r egwyddorion cyffredinol y dylai darparwyr addysg eu hystyried wrth iddynt sefydlu a dylunio lleoliadau clinigol. Mae hyn yn cynnwys ystyriaethau sicrhau ansawdd, sicrhau cydraddoldeb o ran profiad lleoliad a threfniadau yswiriant drwy gydol lleoliad. DIWEDDARWYD HYDREF 2023.


Nodyn cyngor ar oruchwyliaeth a dirprwyaeth mewn addysg israddedig chiropractig yn amlinellu cyfrifoldebau a disgwyliadau'r chiropractor goruchwylio, a myfyrwyr chiropractig israddedig, o fewn amgylchedd addysg - yn enwedig mewn perthynas â chwynion.


Mae nodyn cyngor ar fyfyrwyr sy'n gweithredu fel modelau ar gyfer myfyrwyr eraill o'r un fath neu wahanol rywiau yn cwmpasu egwyddorion i ddarparwyr addysg, myfyrwyr, cofrestryddion ac aelodau'r cyhoedd ar fyfyrwyr sy'n gweithredu fel cleifion dirprwyol.


Mae nodyn cyngor ar gydnabod rhaglenni lloeren yn cwmpasu'r sicrwydd y bydd y GCC ei angen pan fydd darparwr presennol sy'n ystyried cynnig cwrs gradd ceiropracteg presennol ar gampws lloeren newydd y tu allan i'r DU.

Ffurflenni a Thempledi

Mwy o wybodaeth

Logo Gradd Cymeradwy

Mwy o wybodaeth