Skip i'r prif gynnwys

Trefn ar gyfer Ymdrin â Chwynion am Raglenni Chiropractig Cymeradwy

Datganiad Polisi

Bydd cwynion sy'n cael eu codi ynglŷn â darparwyr addysg yn cael eu trin gan y Cyfarwyddwr Addysg, Cofrestru a Safonau.

Mae'r polisi hwn yn nodi sut mae'r GCC yn delio â chwynion neu bryderon a godwyd ynghylch darparwyr rhaglenni gradd chiropractig gan fyfyrwyr, staff ac aelodau'r cyhoedd.

Mae gan y GCC, gyda chymeradwyaeth Cyfrin Gyngor, yr hawl i gydnabod rhaglen cyhyd â'i bod yn bodloni'r amodau a osodwyd gan y Cyngor Cyffredinol fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Addysg. Os daw i'r amlwg nad yw cymhwyster cydnabyddedig bellach yn bodloni'r amodau a osodwyd gan y GCC, mae'r Cyngor hefyd yn cadw'r hawl i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl a gall gymryd camau o'r fath mewn amgylchiadau eithriadol.

Dylid nodi, pan fyddwn yn derbyn cwyn sy'n arwain at ymchwiliad i ddarparwr addysg, nad oes gan y GCC y pŵer i orfodi darparwyr i newid graddau arholiadau neu ddosbarthiadau gwobrau, na chynnig iawndal ariannol.

Pwrpas a chwmpas

Yn ogystal â chymeradwyo a sicrhau rhaglenni calonogol y mae angen eu cwblhau ar gyfer cofrestru gyda'r GCC, byddwn hefyd yn ymchwilio ac, os oes angen, gweithredu ar bryderon a allai gael eu codi am raglenni o'r fath. Mae'r polisi hwn yn nodi ein gweithdrefnau o ran ymdrin â phryderon a chwynion a'u nod yw sicrhau eu bod yn cael eu trin mewn modd teg a chyson.

Polisi a gweithdrefn

Disgwylir, cyn ystyried cwyn gan y GCC, y bydd yr achwynydd wedi dihysbyddu llwybrau lleol i ddatrys eu cwyn neu bryder; Mae hyn yn cynnwys gweithdrefnau cwynion y darparwyr addysg eu hunain. Efallai na fyddwn yn gallu ystyried cwynion na phryderon nad oes tystiolaeth dda ohonynt. Pan fydd achwynydd yn darparu eu manylion cyswllt, bydd y GCC bob amser yn cydnabod derbyn y gŵyn. Byddwn hefyd yn rhoi adborth ar sut mae'r gŵyn wedi cael ei thrin. Pan dderbynnir cwyn ddienw, efallai na fydd yn bosibl cymryd unrhyw gamau pellach. Mewn achosion o'r fath, cysylltir â'r darparwr addysg o hyd a chael cyfle i ateb y gŵyn. Bydd eu hymateb yn cael ei gynnal ar y ffeil tra'n aros am unrhyw wybodaeth ychwanegol sy'n dod i'r amlwg.

Ymchwiliad i gwynion

Dylai cwynion gael eu gwneud yn ysgrifenedig a chynnwys cymaint o fanylion â phosib. Er mwyn i'r g ˆwyn gael ei phrosesu, mae angen yr wybodaeth ganlynol:

  • Enw'r darparwr addysg dan sylw;

  • crynodeb o unrhyw ddigwyddiadau, materion neu ffeithiau allweddol;

  • manylion unrhyw weithdrefnau cwynion eraill mae'r gŵyn wedi mynd drwodd yn ogystal ag unrhyw ganfyddiadau;

  • caniatâd i'r gŵyn gael ei hanfon ymlaen at y darparwr addysg neu hyfforddiant (gellir gwneud enw ar gais).

Fe fydd y Cyfarwyddwr Addysg, Cofrestru a Safonau a Chadeirydd y Pwyllgor Addysg yn derbyn y gŵyn. Bydd y gŵyn wedyn yn cael ei hanfon ymlaen at y darparwr addysg am ymateb. Dylai eu hymateb fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd mor llawn â phosib. Fel arfer bydd y GCC yn gofyn am yr ymateb o fewn pythefnos, er y bydd modd trafod hyn yn dibynnu ar natur y gŵyn neu'r pryder.

Ar ôl i ni dderbyn ymateb efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth ychwanegol gan yr achwynydd, y darparwr addysg neu'r ddau. Yna bydd y Cyfarwyddwr Addysg, Cofrestru a Safonau a Chadeirydd y Pwyllgor Addysg yn penderfynu a yw'r gŵyn yn gwarantu trafodaeth bellach ac ymchwiliad posibl gan y Pwyllgor Addysg.

Os ddaw'r g ˆwyn i'r Pwyllgor Addysg i'w drafod, bydd y Pwyllgor yn penderfynu ar un o dri chanlyniad posib:

  1. Mae'r ymateb gan y darparwr addysg yn ddigon i ddatrys y mater ac nid oes angen cymryd camau pellach;

  2. Mae tystiolaeth yn dangos nad yw'r darparwr addysg yn methu â chyrraedd y safonau sydd eu hangen arnom. Fodd bynnag, ystyrir bod monitro pellach yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y materion a godwyd yn parhau i gael eu trin yn briodol. Bydd hyn yn digwydd naill ai drwy'r broses Fonitro Flynyddol neu drwy ddull arall y cytunwyd arno;

  3. Mae pryderon yn ddigon difrifol i warantu trafodaeth gyda'r Cyngor, fydd yn penderfynu ar gamau pellach a allai fod angen eu cymryd.

Bydd y gŵyn yn cael ei chyfeirio at y Cyngor mewn achosion lle mae tystiolaeth o fethiant addysgol difrifol nad yw wedi cael sylw digonol drwy ddull arall. Nid yw'n bosibl darparu rhestr gynhwysfawr o enghreifftiau ar gyfer pryd y gallai hyn ddigwydd, fodd bynnag, rhestrir rhai enghreifftiau yma:

  • Diffyg goruchwyliaeth briodol barhaus i fyfyrwyr;
  • Mae myfyrwyr yn gwneud tasgau nad ydynt yn gymwys ar eu cyfer;
  • Diffyg cyfleoedd i fyfyrwyr gyrraedd y lefel a ddymunir o gymhwysedd

Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl, gyda chymeradwyaeth y Cyfrin Gyngor, a gallant gymryd y fath gamau mewn amgylchiadau eithriadol. Yn yr achosion prin hyn, bydd y Cyngor yn defnyddio ei ymdrechion gorau i sicrhau bod unrhyw berson sy'n astudio ar gyfer y cymhwyster hwnnw ar yr adeg pan gaiff cydnabyddiaeth yn cael ei dynnu'n ôl, yn cael cyfle i astudio mewn unrhyw le arall ar gyfer cymhwyster sy'n cael ei gydnabod.

Sut i wneud cwyn am raglen gradd ciropractig

Os oes gennych bryderon bod rhaglen gradd ciropractig cymeradwy yn methu â chyrraedd y meini prawf a nodir yn y Safonau Addysg gallwch anfon e-bost atom yn education@gcc-uk.org

Lawrlwythiadau

Cymeradwyo rhaglenni newydd

Mwy o wybodaeth

Adroddiadau cymeradwyo

Mwy o wybodaeth

Monitro Blynyddol

Mwy o wybodaeth