Skip i'r prif gynnwys

Mae ein partneriaid yn dod ag ystod eang o wahanol brofiadau, cymwysterau ac arbenigedd, gan chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi'r gwaith rydyn ni'n ei wneud i reoleiddio chiropractors drwy helpu i lywio ein penderfyniadau.

Cliciwch yma i gael gwybod am gyfleoedd i bartneriaid.

 


Mae Aseswyr Cyfreithiol yn rhoi cyngor i'r Pwyllgor Ymchwilio, y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol, y Pwyllgor Iechyd neu'r Cofrestrydd ar gwestiynau'r gyfraith sy'n codi mewn cysylltiad ag unrhyw faterion sydd dan ystyriaeth.

Mae pob Aseswr Cyfreithiol yn gyfreithwyr cwbl gymwys, profiadol. Er mwyn gweithredu fel Asesydd Cyfreithiol i'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol, mae'n rhaid i unigolyn naill ai:

  • meddu ar gymhwyster cyffredinol 10 mlynedd (o fewn ystyr adran 71 o Ddeddf Llysoedd a Gwasanaethau Cyfreithiol 1990)
  • fod yn eiriolwr neu'n gyfreithiwr yn yr Alban o leiaf 10 mlynedd o statws
  • fod yn aelod o Far Gogledd Iwerddon neu gyfreithiwr Goruchaf Lys Gogledd Iwerddon o leiaf 10 mlynedd o sefyll.

Mae Aseswyr Meddygol yn rhoi cyngor i'r Pwyllgor Ymchwilio, y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol, y Pwyllgor Iechyd neu'r Cofrestrydd ar faterion o fewn eu gwybodaeth a'u cymhwysedd meddygol proffesiynol.

Mae pob Aseswr Meddygol yn ymarferwyr meddygol sydd wedi cymhwyso'n llawn, ac ymarferwyr meddygol cofrestredig.

Rôl y Panel Asesu Prawf Cymhwysedd (TOC) yw asesu'r dystiolaeth a gyflwynir yn ddiduedd gan chiropractors o dramor nad ydynt yn dal gradd ciropractig o raglen addysg a gydnabyddir gan y Cyngor Cyffredinol Chiropractic. Yn dilyn asesiad o dystiolaeth a chyfweliadau ysgrifenedig, mae'r Panel yn rhoi argymhelliad i'r Cofrestrydd ynghylch a yw'r ymgeisydd wedi cyrraedd yr un safonau â'r rhai sy'n graddio o raglenni ciropractig cymeradwy GCC yn y DU. Mae'n rhaid bod aseswyr wedi bod yn ymarfer am o leiaf pum mlynedd.

Yn ogystal â'r Panel, mae'r Prawf Cymhwysedd yn cael ei sicrhau o ansawdd gan Arholwr Allanol TOC, sy'n gwbl annibynnol o'r Cyngor Cyffredinol Chiropractic.

Mae ymwelwyr addysg yn asesu ac yn monitro rhaglenni gradd chiropractig parhaus neu arfaethedig, gan ddefnyddio prosesau sefydledig. Maen nhw'n dadansoddi cyflwyniadau rhaglenni ac yn cynnig argymhellion i'r Pwyllgor Addysg ar gymeradwyaeth a sicrwydd ansawdd parhaus rhaglenni.  

Gan adrodd yn uniongyrchol i'r Pwyllgor Addysg a gweithio fel rhan o banel, maent hefyd yn cynnal ymweliadau cymeradwyo a monitro ac yn cymryd rhan mewn ail-ddilysu ac adolygiadau a gynhaliwyd gan ddarparwyr addysg. Yn ogystal â rhoi cyngor arbenigol a chyfrannu at drafodaeth a phenderfyniadau'r Pwyllgor Addysg, mae Ymwelwyr Addysg hefyd yn gweithio ar y cyd ag ymwelwyr eraill, swyddog gweithredol y Cyngor Chiropractig Cyffredinol a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

Llywodraethu

Dysgwch wybodaeth am sut rydym wedi'n strwythuro a'n rheoli

Mwy o wybodaeth

Cyngor

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am bennu strategaeth y Cyngor, monitro perfformiad a sicrhau bod ei ddyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni.

Mwy o wybodaeth

Pwyllgorau

Mae gan y GCC bedwar pwyllgor statudol sy'n cefnogi gwaith y Cyngor. Mae pwyllgorau statudol ar wahân i'r Cyngor yn weithredol er mwyn sicrhau bod eu penderfyniadau'n annibynnol.

Mwy o wybodaeth

Mae ein Tîm

Mwy o wybodaeth am ein tîm

Mwy o wybodaeth

Cyfranogiad Cleifion a'r Cyhoedd

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth a chyfleoedd i gleifion ciropractig sydd â diddordeb mewn cefnogi gwaith y Cyngor Chiropractig Cyffredinol

Mwy o wybodaeth

Cyfleoedd

Cyfle i weithio gyda'r GCC

Mwy o wybodaeth

Atebolrwydd

Rydym wedi ymrwymo i weithredu mewn modd cydweithredol, agored a thryloyw. Mae'r adran hon o'r wefan yn cwmpasu rhai o'r wybodaeth, y prosesau a'r mecanweithiau hanfodol sy'n helpu i ddangos ein atebolrwydd fel rheoleiddiwr

Mwy o wybodaeth

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mwy o wybodaeth