Skip i'r prif gynnwys

Rydym wedi ymrwymo i weithredu mewn modd cydweithredol, agored a thryloyw. Mae'r adran hon o'r wefan yn cwmpasu rhai o'r wybodaeth, y prosesau a'r mecanweithiau hanfodol sy'n helpu i ddangos ein atebolrwydd fel rheoleiddiwr.

Mae ymgynghoriadau yn rhan bwysig o'n proses gwneud penderfyniadau mewnol.  Rydym yn ymgynghori ar bynciau sy'n amrywio o ddiwygiadau i'n safonau, i newidiadau polisi ehangach fel ein ffioedd cofrestru. 

Fel rhan o'n hymrwymiad i gwrdd ag arferion da, rydym yn dilyn Egwyddorion Ymgynghori y Llywodraeth.

Pan fydd ymgynghoriad yn fyw, bydd yn mynd i fyny ar y dudalen we hon. Yn ystod ymgynghoriad, bydd hyn yn cael cyhoeddusrwydd drwy ein cyfryngau cymdeithasol, y wefan a'n cylchlythyr.

Unwaith y bydd ymgynghoriad yn dod i ben, caiff yr ymatebion a dderbynnir eu dadansoddi a defnyddir yr ymatebion i ffurfio ein penderfyniadau terfynol.

Mae'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl weithgareddau, fel rheoleiddiwr, darparwr gwasanaeth a chyflogwr, yn rhoi cyfle cyfartal. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn anelu i sicrhau bod ein gwaith yn rhydd o wahaniaethu.

Fel awdurdod cyhoeddus mae gennym barch dyladwy am yr angen:

 • dileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall sy'n cael ei wahardd gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010
 • uwch gydraddoldeb cyfle rhwng personau sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol
 • meithrin cysylltiadau da rhwng personau sy'n rhannu nodwedd a phersonau gwarchodedig perthnasol nad ydynt yn ei rannu

Datganiad polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Drafft (EDI) 2021

Rydym wedi datblygu datganiad polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) drafft 2021 a chynllun gweithredu, gyda mewnbwn gan ein staff a'n Cyngor, a byddem yn croesawu sylwadau gan y proffesiwn, ein partneriaid a'n rhanddeiliaid.   Byddwn ni'n gofyn am gymeradwyaeth gan y Cyngor yn ddiweddarach eleni. 

Bydd ein Datganiad Polisi EDI yn adeiladu ar yr hyn yr ydym eisoes wedi'i gyflawni a byddwn yn manylu ar ein hymrwymiad o'r newydd i gyflawni hyd yn oed yn fwy eleni. 

Dylid anfon sylwadau ac adborth at enquiries@gcc-uk.org erbyn 1 Mehefin 2021. 


Cewch wybod mwy am gydraddoldeb yma.


Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2015 – 2017

Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2015 – 2017


Adroddiadau Blynyddol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

2017


2016


Ceisiadau FOIA

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar ein gwefan, gallwch gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth amdano. Rhaid i geisiadau fod yn ysgrifenedig a chynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt. Gellir gwneud ceisiadau drwy e-bost i foi@gcc-uk.org neu drwy'r post.

Nid oes rhaid i chi sôn am FOIA i wneud cais dilys. Bydd y GCC yn trin pob cais ysgrifenedig neu e-bost am wybodaeth fel ceisiadau FOI lle nad yw'r wybodaeth a geisir eisoes ar gael i'r cyhoedd neu a ddarperir yn rheolaidd.

Ein nod yw ymateb i geisiadau'n brydlon ac, beth bynnag, o fewn y terfyn amser FOIA statudol (20 diwrnod gwaith sy'n dechrau'r diwrnod ar ôl derbyn cais dilys).

Os oes angen mwy o fanylion gennych er mwyn adnabod yr wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdano, byddwn yn gofyn i chi. Byddwn yn gwneud hyn ar y cyfle cyntaf. Bydd terfyn amser FOIA yn cael ei atal nes i chi ymateb.

Gallwch ddisgwyl ein hymateb Rhyddid Gwybodaeth i;

 • cadarnhau a yw'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani yn cael ei chynnal;

 • darparu esboniad o unrhyw eithriadau a gymhwysir;

 • amlinellu'r dadleuon budd cyhoeddus sy'n cael eu hystyried os yw'r prawf budd cyhoeddus wedi cael ei gymhwyso - gweler 'eithriadau cymwys' isod; a

 • Esboniwch sut y gallwch gwyno os nad ydych yn fodlon â'r ymateb a gafwyd.

FOIA a chyfraith diogelu data

Ni allwch wneud cais Rhyddid Gwybodaeth am eich data personol eich hun. Os ydych chi eisiau cael mynediad at eich data personol bydd hyn yn cael ei drin fel 'cais mynediad pwnc'.

Rhaid i'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol ddiogelu data personol yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Os ydych yn gofyn am wybodaeth sy'n ffurfio data personol unigolyn arall, bydd angen i'r Cyngor ystyried yn ofalus ei rwymedigaethau o dan y GDPR cyn datgelu unrhyw ddata personol mewn ymateb i'r cais hwnnw.

Esemptiadau

Mae rhywfaint o wybodaeth wedi'i heithrio rhag datgelu o dan FOIA. Er bod y Cyngor Cyffredinol Chiropractic yn ceisio datgelu cymaint o wybodaeth â phosibl, byddwn yn defnyddio eithriadau perthnasol pan fyddwn yn ystyried bod hyn yn briodol.

Os ydym yn penderfynu na ellir rhyddhau'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani, byddwn yn dweud hyn wrthych a byddwn yn egluro ein rhesymau.

Gall eithriadau o dan FOIA fod naill ai:

 • eithriadau cymwys: pan fo'n rhaid i'r Cyngor gymhwyso'r 'prawf budd cyhoeddus' a phenderfynu a yw budd y cyhoedd mewn atal yr wybodaeth yn cael ei drechu gan y budd cyhoeddus sy'n cystadlu yn ei ddatgelu; neu

 • eithriadau absoliwt: sy'n berthnasol yn awtomatig, heb unrhyw brawf budd cyhoeddus.

Mae eithriadau cymwys yn berthnasol, er enghraifft, i wybodaeth y bwriedir ei chyhoeddi ar ryw ddyddiad yn y dyfodol, gwybodaeth a gedwir at ddiben ffitrwydd i ymarfer ymchwiliadau neu achosion (a lle byddai'r datgeliad yn niweidio'r ymchwiliadau hynny); gwybodaeth fasnachol sensitif; a gwybodaeth a fyddai, pe bai'n cael ei datgelu, yn debygol o beryglu iechyd neu ddiogelwch unigolyn.

Mae eithriadau absoliwt yn berthnasol, er enghraifft, i wybodaeth a ddarperir yn gyfrinachol; deunydd sy'n ddata personol person sy'n gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth; neu ddeunydd sy'n ddata personol am bobl eraill.

Ceisiadau blinderus neu ailadroddus

Nid yw FOIA yn gofyn i'r Cyngor Cyffredinol Chiropractic ddarparu gwybodaeth os yw cais yn flin. Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi nodi nifer o ffactorau y gellir eu hystyried wrth benderfynu a yw cais yn flinderus, mae'r rhain yn cynnwys:

 • iaith ddifrïol neu ymosodol;

 • grud personol;

 • dyfalbarhad afresymol;

 • ceisiadau aml neu orgyffwrdd;

 • dull gwasgaredig;

 • ceisiadau gwamal.

Does dim gorfodaeth ar y Cyngor i gydymffurfio â chais sydd yn union yr un fath neu'n sylweddol debyg i gais blaenorol gan yr un person oni bai bod egwyl resymol wedi mynd heibio.

Costau

Yn gyffredinol, ni fydd y Cyngor Cyffredinol Chiropractic yn codi tâl am geisiadau FOI.

Cwynion

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ymateb a gewch gan y Cyngor Cyffredinol Chiropractic gallwch ofyn am adolygiad mewnol. Rhaid gofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad ymateb y Cyngor i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth.

Bydd adolygiad mewnol yn cael ei gynnal gan uwch aelod o staff General Chiropractic Council nad oedd yn rhan o'r penderfyniad gwreiddiol. Byddant yn ystyried a gafodd y cais Rhyddid Gwybodaeth ei drin yn briodol. Rydym yn anelu at ymateb i bob cais adolygiad mewnol o fewn 20 diwrnod gwaith.

Gellir cyflwyno ceisiadau am adolygiadau mewnol drwy e-bost i foi@GCC-uk.org neu drwy'r post.

Os ydych yn anfodlon gyda chanlyniad adolygiad mewnol neu gyda'r ffordd y mae'r Cyngor Cyffredinol Chiropractic wedi ymdrin â'ch cais gallwch gysylltu â'r ICO i ofyn am eu bod yn edrych i'ch pryderon. Dyma fanylion cyswllt y Comisiynydd Gwybodaeth:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Tŷ Wycliffe
Lôn Ddŵr
Wilmslow
Swydd Gaer SK9 5AF

Ffôn: 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk

Ebost: casework@ico.org.uk


Ceisiadau mynediad pwnc

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Gelwir hyn yn gais mynediad pwnc.

Mae gan unigolion yr hawl i gael:

 • cadarnhad eich bod yn prosesu eu data personol;

 • copi o'u data personol; a

 • Gwybodaeth atodol arall

Mae gan y Cyngor Cyffredinol Chiropractic fis i ymateb i gais yn y lle cyntaf ac ni all godi ffi fel arfer i ddelio â chais.

Eich hawl wrth wneud cais mynediad pwnc yw i wybodaeth amdanoch ac i beidio â dogfennau neu wybodaeth am bobl eraill.

Bydd yn ein helpu i ddelio â'ch cais yn gyflym ac yn effeithlon os gallwch fod mor benodol â phosibl am ba wybodaeth y mae gennych ddiddordeb mewn ei chael. Mae unrhyw eiriau allweddol, cyfnodau amser neu wybodaeth arall a fydd yn ein helpu i ddelio â'ch cais yn ddefnyddiol iawn.

A oes gwybodaeth na allwch ei rhoi i mi?

Mae nifer o eithriadau cyfreithiol a allai olygu na allwn roi rhywfaint o wybodaeth. Os na allwn ni roi eich data personol i chi, byddwn yn dweud wrthych pam ei fod wedi'i ddal yn ôl. Mewn rhai achosion mae deddfwriaeth yn ein heithrio rhag gorfod cadarnhau neu wadu a oes gennym eich data personol.

Pwy all wneud cais am wybodaeth?

Gall unrhyw un wneud cais am eu gwybodaeth bersonol eu hunain. Os ydych am i rywun arall wneud cais am eich gwybodaeth bersonol i chi (megis cyfreithiwr neu gynrychiolydd arall), bydd angen eich awdurdodiad ysgrifenedig arnom fel prawf eu bod yn gweithredu ar eich rhan.

Oes angen i mi roi rheswm i weld y wybodaeth yr wyf yn gofyn amdani?

Does dim rhaid i chi roi rheswm pam eich bod eisiau gweld y wybodaeth. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn gofyn rhai cwestiynau i chi i'n helpu i ddeall yn union beth yw eich bod am i ni ei ddarparu.

Gwneud cais

Gall unigolion wneud cais mynediad pwnc ar lafar neu'n ysgrifenedig.

Prawf hunaniaeth

Oherwydd y wybodaeth sensitif a ddelir gan y Cyngor Chiropractig Cyffredinol, efallai y bydd angen i ni ddilysu eich hunaniaeth cyn y gallwn gydymffurfio â'ch cais.

Cyswllt

Swyddog Diogelu Data
Cyngor Cyffredinol Chiropractic
Tŷ Parc
186 Ffordd Parc Kennington
Llundain SE11 4BT

Ebost: dpo@gcc-uk.org

Ffôn: 020 7713 5155

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r Cyngor Cyffredinol Chiropractic yn falch o fod wedi cyflawni ardystiad Cyber Essentials yn llwyddiannus, gan ddangos ein hymrwymiad parhaus i seiberddiogelwch. 

Mae Cyber Essentials yn gynllun ardystio busnes a gymeradwywyd gan y Llywodraeth gyda'r nod penodol o helpu busnesau i ddod yn fwy diogel yn erbyn bygythiadau a anwyd ar y rhyngrwyd.  Mae achrediad yn rhoi sicrwydd i'r rhai sy'n gweithio gyda ni bod mesurau diogelwch llym ar waith i ddarparu amddiffyniad rhag y bygythiadau diogelwch seibr mwyaf cyffredin. 

Mae'r GCC wedi cyflawni achrediad ar y ddwy lefel o ardystiad posibl: Cyber Essentials a Cyber Essentials Plus a oedd yn gofyn am wirio technegol ymarferol i'w gynnal.

 

Rhif tystysgrif: IASME-CE-047325

Lefel Tystysgrif: Cyber Essentials 

Dyddiad cyhoeddi: 29/07/2022

Corff Ardystio: Consortiwm IASME 

 

Rhif dystysgrif: c4599060-cd62-471e-b18f-3c1900d1aa36

Lefel Tystysgrif: Cynllun Cyber Essentials Plus

Dyddiad cyhoeddi: 07/10/2022

Corff Ardystio: Consortiwm IASME