Skip i'r prif gynnwys

Pwyllgorau statudol

Rôl y Pwyllgor Addysg yw gwarantu safonau uchel o addysg a hyfforddiant ciropractig. Mae'r pwyllgor yn sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu cynnal a'u hadolygu'n rheolaidd, gan chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod dyletswyddau statudol y GCC yn cael eu cydymffurfio â nhw.

Mae'r Pwyllgor Addysg hefyd yn cael y dasg o ymweld â sefydliadau addysgol sy'n dymuno darparu addysg ac adolygu gradd chiropractig a chyflwyno eu canfyddiadau i'r GCC i'w hystyried ymlaen gan y Cyfrin Gyngor.


Aelodau

Catherine Kelly (Cadeirydd)

Clare Allen

Philip Dewhurst

Sam Guillemard

Daniel Moore

Aaron Porter 

Ralph Pottie

Keith Walker

Carol Ward

Jessica Watts

Mae'r Pwyllgor Ymchwilio (IC) yn ymchwilio i bob cwyn a wnaed yn erbyn ceiropractors sydd wedi'u cofrestru yn y DU, gan benderfynu a oes ganddynt 'achos i'w ateb' a chyfeirio'r achos at y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol neu'r Pwyllgor Iechyd. Gall y Pwyllgor orchymyn i gofrestriad ceiropractydd gael ei atal mewn achosion lle mae angen gwneud hyn er mwyn diogelu'r cyhoedd.


Aelodau

Jill Crawford (Cadeirydd Lleyg a Chadeirydd cyffredinol y Pwyllgor Ymchwilio)

Eileen Carr (Cadeirydd Lleyg)

Lubna Shuja (Cadeirydd Lleyg)

Asmita Naik (Cadeirydd Lleyg)

Nilla Varsani (Cadeirydd Lleyg)

Andrew Macnamara (Cadeirydd Lleyg)

Helen Wagner (Cadeirydd Lleyg)

Peter Wrench (Cadeirydd Lleyg)

Rama Krishnan (Cadeirydd Lleyg)

Tehniat Watson (Cadeirydd Lleyg)

Michael Barber

Rebecca Channon

Robert Fish

Fran Gillon

Sara Glithro

Daniel Ruby

Treftadaeth Daniel

Lynne Vernon

Miranda Winram

Alison Eaves-Lai

Christopher Julian

Elizabeth Murphy

Emma Moir

Fahmina Begum

Fay Aros

Faye Deane

Gillian Seager

Julia Cutforth

Laura Beaumont-Perry

Leanne Silvestro

Mark Stamper-Webster

Paul Allison

Scott Handley

Suzanne Le Voi

Mae'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol (CSP) a Phwyllgor Iechyd (HC) yn cynnwys panelwyr chiropractig a lleyg. Mae'r panelwyr yn annibynnol, ond mae'n ofynnol iddynt ystyried canllawiau'r GCC.

Mae'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol a'r Pwyllgor Iechyd yn ystyried cwynion yn erbyn ceiropractydds y cyfeirir ato gan y Pwyllgor Ymchwilio. Gall y Pwyllgor benderfynu a ddylid penderfynu ar gŵyn gan wrandawiad cyhoeddus neu drwy gyflwyniadau ysgrifenedig preifat o dystiolaeth. Os canfyddir bod cwyn yn erbyn ceiropractydd wedi ei sylfaenu'n dda, bydd y Pwyllgor yn cymryd un o'r camau canlynol:

  • admonish y ceiropractydd (PCC yn unig)
  • gosod trefn amodau ymarfer
  • gorchymyn i'r Cofrestrydd atal cofrestriad y ceiropractydd am gyfnod penodedig
  • gorchymyn y Cofrestrydd i dynnu enw'r ceiropractydd o'r gofrestr (PCC yn unig).

Aelodau

Claire Bonnet (Cadeirydd Cyffredinol y Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol a'r Pwyllgor Iechyd)

Derek McFaull (Cadeirydd Lleyg)

Rachel O'Connell (Cadeirydd Lleyg)

John Walsh (Cadeirydd Lleyg)

Ceri Edwards

Michael Glickman

Suzanna Jacoby

Julie McKay

Ann McKechin

Laura Metcalfe

Andrew Miles

Amanda Orchard

Hannah Poulton

Carreg Julie

Carolyn Tetlow

Yvonne Walsh

Kenneth Young

Pwyllgorau Anstatudol

Y Pwyllgor Archwilio a Risg sy'n gyfrifol am benodi a gweithgarwch yr archwilwyr allanol, cynnal ac adolygu cofrestr risg y Cyngor Chiropractig Cyffredinol, polisïau cyfrifo a chyfrifon y Cyngor. Mae'r Pwyllgor hefyd yn monitro'r prosesau strategol ar gyfer risg a llywodraethu'r Cyngor.


Aelodau

Fergus Devitt (Cadeirydd)

Keith Richards

Shelagh Kirkland

Elizabeth Angier

Mae'r Pwyllgor Ailbenodi yn asesu a ddylid argymell ymgeiswyr penodol ar gyfer ailbenodi i'r Cyngor i'r Cyfrin Gyngor. Mae'n is-bwyllgor o'r Cyngor. Cadeirydd y Cyngor fydd yn penderfynu ar yr aelodaeth ar bob achlysur, ac fel arfer bydd yn cynnwys dau aelod presennol o'r Cyngor nad ydynt yn ceisio cael eu hailbenodi ar y pryd, ynghyd ag un aelod annibynnol. Mae darpariaethau gwahanol yn gymwys i unrhyw ailbenodi Cadeirydd y Cyngor.


Mae'r Pwyllgor Apeliadau Cofrestru yn dyfarnu ar heriau i benderfyniadau a wnaed gan y Cofrestrydd mewn perthynas â materion cofrestru. Mae'n is-bwyllgor o'r Cyngor, a bydd pob panel yn cynnwys tri aelod o'r Cyngor a benodwyd at y diben gan Gadeirydd y Cyngor.


Mae'r Pwyllgor Taliadau ac Adnoddau Dynol yn goruchwylio tâl, budd-daliadau a thelerau gwasanaeth y Prif Weithredwr a Chofrestrydd a Chyfarwyddwyr, ac yn gosod y fframwaith taliadau cyffredinol ar gyfer gweithwyr eraill y Cyngor Chiropractig Cyffredinol.  Mae hefyd yn cymryd trosolwg o Strategaeth Pobl y GCC.


Aelodau

Steven Gould (Cadeirydd) - hyd at 31 Mai 2024

Jonathan McShane

Anne Newsam

Keith Richards

Andrea Sillars

Llywodraethu

Dysgwch wybodaeth am sut rydym wedi'n strwythuro a'n rheoli

Mwy o wybodaeth

Cyngor

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am bennu strategaeth y Cyngor, monitro perfformiad a sicrhau bod ei ddyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni.

Mwy o wybodaeth

Mae ein Tîm

Mwy o wybodaeth am ein tîm

Mwy o wybodaeth

Cyfranogiad Cleifion a'r Cyhoedd

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth a chyfleoedd i gleifion ciropractig sydd â diddordeb mewn cefnogi gwaith y Cyngor Chiropractig Cyffredinol

Mwy o wybodaeth

Partneriaid

Mae ein partneriaid yn amrywio o gleifion ac aelodau'r cyhoedd i arbenigwyr cyfreithiol cymwys a ceiropractydds

Mwy o wybodaeth

Cyfleoedd

Cyfle i weithio gyda'r GCC

Mwy o wybodaeth

Atebolrwydd

Rydym wedi ymrwymo i weithredu mewn modd cydweithredol, agored a thryloyw. Mae'r adran hon o'r wefan yn cwmpasu rhai o'r wybodaeth, y prosesau a'r mecanweithiau hanfodol sy'n helpu i ddangos ein atebolrwydd fel rheoleiddiwr

Mwy o wybodaeth

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mwy o wybodaeth